Projekty školy

Projekty školy

Národní plán obnovy

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně. Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem a/nebo jeho městskými částmi, 2 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání, které doučují zejména žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích. 

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství, které probíhají na všech zapojených školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod. Na některých školách je v rámci kroužku podpořen žákovský parlament.

V projektu jsou dále systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků. Projekt v této oblasti propojuje aktéry ve vzdělávání, kteří se zapojují do komplexního přístupu k dítěti, neziskové a další organizace, které pracují se znevýhodněnými žáky a jejich rodiči. Projekt mj. přinese připravenost zapojených škol na přijímání žáků ze sociálně vyloučených lokalit, kteří mohou na zapojené školy nastoupit v důsledku změn, které žadatel v rámci KPSVL připravuje v oblasti bydlení, tj. bydlení pro rodiny s dětmi mimo vyloučenou lokalitu ve spádovosti škol běžného typu.4

Na všech zapojených školách v rámci projektu probíhají aktivity kariérového poradenství, neboť dalším cílem projektu je udržitelné zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách a navázání efektivní spolupráce s oblastí zaměstnavatelů a středních škol.

Participační projekt 2017-2018

Tisková zpráva: Pébéčko na základní škole Horní

6.12. 2017

 

V rámci projektu na podporu demokracie “Participace ve školách” rozhodli žáci Základní školy Horní, na co půjdou peníze z rozpočtu vedení města. Škola obdržela dar 30 000 Kč a dle výsledků hlasování se nakonec zrealizuje vítězný projekt - relaxační koutek.

 

Jako koordinátor jsem se zúčastnila školení, kde nám byl projekt důkladně představen pomocí aplikace od společnosti D21. Musím říci, že díky této aplikaci byla organizace celého projektu snažší a příjemnější. Prostředí aplikace a jeho technická podpora je moderní a intuitivní.

Jako výsledek Pébéčka se může zdát realizace vítězných projektů, ale ten hlavní výsledek není vidět. Pébéčko by mělo přispět k větší aktivitě našich žáků, aby se dívali kolem sebe a zajímali se o to, co se kolem nich děje. Cílem mimojiné bylo i zvýšit motivaci žáků zúčastnit se dění ve škole a dělat něco nad rámec školních povinností. Tento projekt rozvíjí jejich občanské, a sociální kompetence. Připravuje je na jejich budoucí občanský život, rozvíjí skupinou spolupráci, schopnosti prezentovat se a čelit nástrahám v podobě dotazů posluchačů.

Do projektu přihlásili žáci celkem 11 nápadů. V prvním kole prezentovali žáci své nápady ostatním za doprovodu aktualne.cz. Pan ředitel Mgr. Petržela odsouhlasil nominaci sedmi projektů k finálovému elektronickému hlasování.

Hlasování se zúčastnilo osm tříd (šesté až osmé ročníky) o celkové počtu 141 hlasujících. Každý hlasující disponoval dvěma hlasy. Zvítězil projekt, který navrhly dívky z třídy VI. A , Elizabeth Youngová a Alice Hamorská. Zvolili jsme verzi “více vítězných projektů, až do vyčerpání rozpočtu”. Zrealizovány budou tedy projekty na 1., 2. a 4. místě. Projekt na 3. místě nelze z finančních důvodů uskutečnit.

 

Mgr. Kateřina Kachlíková

koordinátorka projektu

„Vzdělávání 2.0.“

Cíl projektu - zkvalitnění profesní přípravy budoucích pedagogů společenských věd, které ve svém důsledku povede ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových sociálních a občanských kompetencích napříč předměty na ZŠ. V tomto úsilí se rozhodly Univerzita Hradec Králové a její Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Brno a její Ekonomicko – správní a Pedagogická fakulta přizvat ke spolupráci především pedagogy z praxe a vytvořit tak funkční společenství.

 

Učitelé z naší školy se do projektu zapojí prostřednictvím účasti na odborných setkáních a sdílením praxe akademiků a pedagogů a formou spolupráce na přípravě výstupů a evaluaci projektu pro oblast finanční a ekonomické gramotnosti žáků.  Po ukončení projektu obdrží naše škola Certifikát o spolupráci s Masarykovou univerzitou. Výsledky spolupráce budou široce prezentovány v odborné monografii a informaci o partnerech projektu.

Realizace projektu od dubna 2017 do března 2020

K.Sochorová

Ovoce a zelenina do škol

Škola se zapojila do evropského projektu s finanční podporou EU.

Participace ve škole 2018-2019

I v letošním školním roce 2018 / 2019 se naše škola zúčastnila projektu na podporu demokracie \"Participace ve škole\". Žáci druhého stupně Základní školy Horní si navrhli a schválili projekty, na které škola obdržela dar od města Brno ve výši 35 000 Kč a které zlepší a zpříjemní pobyt žáků ve škole.

     Jako vloni, tak i letos byla organizace projektu velmi dobře zvládnuta a to hlavně s velkou pomocí webového rozhraní, které je velmi přehledné, intuitivní a napomáhá hladkému zvládnutí celé akce.

     Do projektu se v letošním školním roce zapojilo 16 žáků z druhého stupně napříč ročníky. Celkem bylo navrženo 14 projektů, ze kterého v prvním kole předvýběru zástupci školního parlamentu vybrali 7, které putovaly na schválení vedení školy. Pan ředitel Mgr. Petržela spolu s paní zástupkyní Mgr. Sklenářovou vybrali tři projekty, které postoupily do celoškolního hlasování.

     Hlasování se zúčastnilo osm tříd (šesté až deváté ročníky) o celkovém počtu 150 žáků. Každý hlasující disponoval třemi hlasy, kdy mohl použít jeden až tři, avšak pro každý projekt maximálně jeden.

     Z hlasování vyšel jako vítězný projekt žáků 9. ročníku Šimona Švejdy a Marka Čermáka – nové zářivky do tříd. Po konzultaci s vedením školy jsme zvolili verzi „více vítězných projektů až do vyčerpání rozpočtu“. Zrealizovány tak byly i další dva projekty, které se dostaly do hlasování a to Zrcadla na toaletách a digitální hodiny do tříd a odborných učeben.

Mezi klady projektu bezpochyby patří obrovská motivace pro žáky, kdy je čistě na nich, zda a jak zlepší prostředí, ve kterém se každý den pohybují. Zdá se pro ně být opravdovou výzvou možnost změnit či zdokonalit prostředí školy, jakož i fakt, že na jejich názoru záleží a že mohou ovlivnit dění kolem sebe.

Dalším důležitým kladem je získání přehledu a rozhledu, neboť žáci si musí o navržených projektech nalézt potřebné informace, včetně ceny a finanční náročnosti realizace samotné.

Tento projekt rozvíjí občanské a sociální kompetence žáků. Připravuje je na jejich budoucí občanský život, rozvíjí skupinovou spolupráci a schopnosti prezentovat sebe a své nápady. Proto, pokud to bude možné, se škola bude projektu účastnit i v nadcházejícím školním roce.

 

Mgr. Tereza Gregušová
koordinátorka projektu

Projekt EU - peníze školám

Projekt EU - peníze školám a zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ Brno, Horní 16

Registrační číslo projektu   CZ.1.07/1.4.00/21.0540  Aktuálně k projektu EU peníze základním školám

Ke dni 30.4.2013 byl náš projekt  „Škola v pohybu“ ukončen.

Materiály vytvořené v rámci projektu jsou k dispozici na webu školy.

19.7.2013 byla schválena závěrečná pátá monitorovací zpráva.

 Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů   odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, byly výdaje odpovídající částce 1 937 454 Kč shledány jako způsobilé.

Projekt Škola v pohybu byl zaměřen na zvýšení úrovně jak vzdělávání žáků, tak vzdělávání pedagogů.

Hlavní cíle projektu i projektový záměr - zkvalitnění a zefektivnění výuky byly naplněny prostřednictvím šablon inovace, šablon DVPP a šablony individualizace výuky. Klíčová aktivita I/1 byla zaměřena na individualizaci výuky českého jazyka na I.stupni a zlepšení čtení u méně nadaných žáků. Bylo realizováno 72 hodin v souladu se záměrem projektu.

Dále bylo v šablonách inovace vytvořeno  1386  výukových  materiálů pro všechny klíčové aktivity šablon inovací, všechny vytvořené sady materiálů

byly ověřeny v rámci výuky a přispěly k zefektivnění výuky na I. i II.stupni. Sady materiálů jsou pedagogy sdíleny v rámci školy na počítači ve sborovně školy, na webových stránkách školy jsou kontakty na autory sad všech materiálů a ukázky jednotlivých materiálů, autoři sad na vyžádání poskytnou materiály všem pedagogům v rámci ČR. V průběhu měsíce října 2013  budou všechny materiály vytvořené v šablonách inovace zveřejněny na webových stránkách školy.

Klíčové aktivity II/3 byly zaměřeny i II/4 byl zaměřeny na zlepšení úrovně vzdělávání  pedagogů v cizích jazycích.

Aktivita IV/3 byla zaměřena na vzdělávání pedagogů v oblasti matematiky a i zde byly cíle projektu naplněny.

 Aktivita III/3 byla zaměřena na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, pedagogové absolvovali všech zadaných 38 aktivit ( osvědčení) a tato aktivita zvýšila úroveň výuky s ICT technikou.

V rámci projektu  byla škola vybavena následující technikou :

položka kusů
notebook 17
PC 4
tiskárna 2
reproduktory 12
plátno projekční 11
dataprojektor 15
vizualizér 14
fotoaparát 1
externí disk 1
kalkulačka 50
mikroskop 5
digitální mikroskop 1
DVD přehrávač 1
DVD/VHS přehrávač 1
scanner 1
flash disk 24
výuk. CD,DVD 5
tabule 4

Všechny zadané výstupy projektu byly naplněny a všechny jsou nadále využívány jak při vzdělávání žáků, tak při přípravě pedagogů na výuku.

Mgr. Jitka Maradová, manažerka projektu

 

 

Z historie projektu

Naše škola na konci června v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách předložila individuální projekt.

OP VK je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). Projekt byl schválen.

Realizace projektu byla zahájena 1. 11. 2010. Délka trvání projektu je 30 měsíců.

Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka 1 937 454,- Kč.

Projekt nám umožní na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.
Z projektu budeme moci zabezpečit i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům usnadní výuku.

V rámci projektu budou vytvořeny interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy.

Aktivity, na které se zaměřujeme :
• Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
• Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků
• Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
• Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
• Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
• Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti finanční gramotnosti

I ve školním roce 2011/2012 pokračujeme v realizaci projektu EU – peníze školám.
V tomto školním roce se zaměříme na vybavení učeben technikou potřebnou ke zkvalitnění výuky.
Během měsíce října proběhne výběrové řízení na vybavení učeben dataprojektory a vizualizéry, které pedagogům umožní plně využívat nové metody výuky. V tomto školním roce budou ověřovány šablony INOVACE, které měli pedagogové za úkol splnit během letních prázdnin.
Na I. stupni budou žáci některých tříd vyučováni českém jazyce za podpory šablon INDIVIDUALIZACE. Výsledky práce pedagogů budou zveřejněny na našich webových stránkách.


K projektu EU peníze školám ze dne 3.11.2011.
První výběrové řízení proběhlo v dubnu 2011, byly zakoupeny notebooky pro pedagogy, kteří se do projektu zapojili.
Během října proběhlo druhé výběrové řízení v rámci projektu EU, v současné době je již realizován nákup techniky ke zkvalitnění výuky. Jedná se o dataprojektory a vizualizéry, tabule, promítací plátna, tiskárny a mikroskopy do výuky přírodopisu.
Tato technika umožní pedagogům využívat moderní metody výuky a zkvalitní vyučovací hodinu.
Dosud bylo v rámci EU projektu zakoupeno :
19 notebooků
2 pevné počítače
11 dataprojektorů
11 vizualizérů
3 promítací tabule
8 promítacích pláten
3 tiskárny
1 digitální mikroskop + 5 žákovských.
V rámci výuky bude probíhat ověřování inovativních výukových a digitálních učebních materiálů, které pedagogové vytvořili v období duben 2011 až září 2011. Ukázky těchto materiálů budou zveřejněny na webových stránkách školy spolu s kontakty na autory.
Na požádání autor poskytne materiály ostatním pedagogům základních škol v rámci České republiky.
 

Ukázky výukových materiálů

I. stupeň

Český jazyk Mgr. Kateřina Kumstátová, kumstatova@zshorni.cz 1. ročník Přiřazování
Prvouka Mgr. Kateřina Kumstátová, kumstatova@zshorni.cz 1. ročník Vánoce
Český jazyk Mgr. Radka Zadražilová, zadrazilova@zshorni.cz 2. ročník Slovní druhy
Prvouka Mgr. Radka Zadražilová, zadrazilova@zshorni.cz 2. ročník Rodina
Matematika Mgr. Klára Endlicherová, endlicherova@zshorni.cz 3. ročník Tělesa
Anglický jazyk Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 3. ročník Opakování učiva
Český jazyk Mgr. Lenka Pavlátová, pavlatova@zshorni.cz 3. ročník Podstatná jména
Matematka Mgr. Kateřina Pěčková, peckova@zshorni.cz 4. ročník Zlomky
Vlastivěda Mgr. Petra Konvalinková, konvalinkova@zshorni.cz 4. ročník Sázka na Brno
Český jazyk Mgr. Alena Dvořáková, zastupkyne@zshorni.cz 5. ročník Stavba slova
předmět autor a kontakt ročník ukázka 

II. stupeň

Český jazyk Mgr. Jaroslava Hošková, hoskova@zshorni.cz 9. ročník Apolinaire
Zeměpis Mgr. Hana Koudelíková, koudelikova@zshorni.cz 7. ročník Spojené království
Chemie Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 9. ročník Opakování
Přírodopis Mgr. Martina Čuperová, cuperova@zshorni.cz 9. ročník Kůže
Zeměpis PaedDr. Marie Dejmalová, dejmalova@zshorni.cz 6. ročník Arktida
Dějepis Mgr. Martin Kubala, kubala@zshorni.cz 9. ročník Edvard Beneš
Český jazyk Mgr. Antonie Laicmanová, Laicmanova@zshorni.cz 9. ročník Skloňování
Výchova k občanství Mgr. Antonie Laicmanová, laicmanova@zshorni.cz 9. ročník 28. září
Matematika Mgr. Jitka Maradová, maradovao@zshorni.cz 8. ročník Pythagorova věta
Matematika Mgr. Lenka Sklenářová, sklenarova@zshorni.cz 7. ročník Rozklad čísel na prvočinitele
Přírodopis Mgr. Hana Prachařová, pracharova@zshorni.cz 6. ročník Buňka
Anglický jazyk Mgr. Leona Škvařilová, skvarilova@zshorni.cz 8. ročník Časové věty
Výchova ke zdraví Mgr. Jindřich Šustáček, sustacek@zshorni.cz 9. ročník Výživa
Anglický jazyk Adéla Vojtíková, vojtikova@zshorni.cz 9. ročník Podmínkové věty
Fyzika Mgr. Alena Vašíčková, vasickova@zshorni.cz 9. ročník Zatmění měsíce
předmět autor a kontakt ročník ukázka


ZŠ Brno, Horní 16, zpracovala v projektu EU peníze školám v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto ročníky a předměty. Je uveden emailový kontakt na autora sady, který DUMy poskytne na vyžádání ostatním pedagogickým pracovníkům ZŠ v České republice. DUMy a kontakty.

Materiály vytvořené v rámci projektu

 1. Název sady II/2VY_22_INOVACE_NJD.II., Německý jazyk pro žáky s SVPU na II. stupni, rozsah 251 stran, autor: Martin Kubala
 2. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_ZNJ.II., Základy německého jazyka pro II. stupeň, rozsah 96 stran, autor: Martin Petržela
 3. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.6., Anglický jazyk pro 6. ročník, rozsah 79 stran, autor: Adéla Vojtíková
 4. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.7., Anglický jazyk pro 7. ročník, rozsah 78 stran, autor: Leona Škvařilová
 5. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.8., Anglický jazyk pro 8. ročník, rozsah 73 stran, autor: Leona Škvařilová
 6. Název sady II/2,VY_22_INOVACE_AJ.9., Anglický jazyk pro 9. ročník, rozsah 85 stran, autor: Adéla Vojtíková
 7. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CT.I., Český jazyk, čtenářské dovednosti I. stupeň, rozsah 132 stran, autor: Lenka Pavlátová
 8. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.P.I., Český jazyk, pravopisná cvičení pro I. stupeň, rozsah 126 stran, autor: Lenka Pavlátová
 9. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.ML..I., Český jazyk, mluvnická cvičení, I. stupeň, rozsah 158 stran, autor: Lenka Pavlátová
 10. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SL.II., Český jazyk, komunikační a slohová výchova pro II. stupeň, rozsah 253 stran, autor: Jaroslava Hošková
 11. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.VC.II., Český jazyk, větné členy, rozsah 244 stran, autor: Antonie Laicmanová
 12. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.LT.II., Český jazyk, literární výchova pro II. stupeň, rozsah 398 stran, autor: Jaroslava Hošková
 13. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SD.II., Český jazyk, slovní druhy pro II. stupeň, rozsah 291 stran, autoři: Antonie Laicmanová, Jaroslava Hošková
 14. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.VV.II., Český jazyk, věty vedlejší, rozsah 197 stran, autor: Antonie Laicmanová
 15. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_CJ.SLT.II., Český jazyk, světová literatura pro II. stupeň, rozsah 378 stran, autoři: Jaroslava Hošková, Antonie Laicmanová
 16. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_VZ.9., Výchova ke zdraví pro 9. ročník, rozsah 40 stran, autor: Jindřich Šustáček
 17. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_Z.AM.6., Zeměpis, světadíly - Amerika pro 6. - 7. ročník, rozsah 244 stran, autor: Marie Dejmalová
 18. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_D.PZ.II., Dějepis pro II.stupeň, panovníci českých zemí, prezentace, rozsah 186 stran, autor: Martin Kubala
 19. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_VO.6., Výchova k občanství, státní svátky a významné dny pro 6. ročník, rozsah 289 stran, autor: Antonie Laicmanová
 20. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_Z.SV., Zeměpis, světadíly pro 6. - 7. ročník, rozsah 344 stran, autor: Marie Dejmalová
 21. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_D.PL.II., Dějepis pro II.stupeň, panovníci českých zemí, pracovní listy, rozsah 95 stran, autor: Martin Kubala
 22. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.7., Matematika, násobek a dělitel pro 7.ročník, rozsah 126 stran, autor: Lenka Sklenářová
 23. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.ROV.II., Matematika, rovnice pro II. stupeň, rozsah 170 stran, autor: Lenka Sklenářová
 24. Název sady III/2,VY_32_INOVACE_M.CIS.II., Matematika, reálná čísla pro II. stupeň, rozsah 186 stran, autor: Lenka Sklenářová
 25. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.A.II., Matematika, číslo a proměnná pro II. stupeň pro žáky s SVPU, rozsah 227 stran, autor: Jitka Maradová
 26. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.G.II., Matematika, geometrie v rovině a prostoru pro II. stupeň pro žáky s SVPU, rozsah 164 stran, autor: Jitka Maradová
 27. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_M.I., Matematika, číslo a početní operace pro 1. a 2. ročník, rozsah 101 stran, autoři: Kateřina Kubínová, Radka Zadražilová
 28. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_MU.I., Matematika, úlohy a vztahy 1. a 2. ročník, rozsah 97 stran, autoři: Kateřina Kubínová, Radka Zadražilová
 29. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_MC.I., Matematika, číslo a početní operace pro 3.-5. ročník, rozsah 169 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Klára Endlicherová
 30. Název sady IV/2, VY_42_INOVACE_G.I., Matematika, geometrie v rovině pro 3. - 5. ročník, rozsah 161 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Klára Endlicherová
 31. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_Z.6.7., Zeměpis pro 6. - 7. ročník, rozsah 302 stran, autor: Hana Koudelíková
 32. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.6., Přírodopis pro 6. ročník, rozsah 163 stran, autor: Hana Prachařová
 33. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_Z.8.9., Zeměpis pro 8. a 9. ročník, rozsah  86 stran, autor: Hana Koudelíková
 34. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.7., Přírodopis pro 7. ročník, rozsah 161 stran, autor: Hana Prachařová
 35. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_F.6.7., Fyzika pro 6. - 7. ročník, rozsah 255 stran, autoři: Alena Vašíčková, Monika Foltýnová, Jitka Maradová
 36. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_PR.8.9., Přírodopis pro 8. - 9.ročník, rozsah  202 stran, autor: Martina Čuperová
 37. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_F.8.9., Fyzika pro 8. - 9. ročník, rozsah  289 stran, autoři: Monika Foltýnová, Alena Vašíčková
 38. Název sady  V/2, VY_52_INOVACE_CH.II., Chemie pro II. stupeň, rozsah 119 stran, autor: Martina Čuperová
 39. Název sady VI/2, VY_62_INOVACE_FG.VO., Finanční gramotnost pro výuku k občanství, rozsah 469 stran, autor: Antonie Laicmanová
 40. Název sady  VI/2, VY_62_INOVACE_FG.M., Finanční gramotnost pro výuku matematiky na I.a II.stupni, rozsah  269 stran, autoři: Kateřina Pěčková, Monika Foltýnová

Evropské projekty

Evropské projekty a ZŠ Brno, Horní 16

Projektujeme, aby naše škola byla moderní a příjemná pro děti i pro pedagogy a také abychom využili všechny možnosti, které evropské projekty nabízí. Jak se nám to daří ?

Posuďte sami :

Děti, které navštěvují naši školu Horní 16  přicházejí do učeben, které jsou vybaveny   dataprojektory a vizualizéry díky projektu „Škola v pohybu“ ( dotace 1 900 000Kč),

který byl realizován

od listopadu 2010 do dubna 2013. Všichni pedagogové školy  byli vybaveni  notebooky.

Během realizace projektu  pedagogové vytvořili výukové materiály, které jsou využitelné k výuce na interaktivní tabuli i k výuce pomocí dataprojektorů a pedagogové byli proškoleni

 v práci s ICT technikou.

V dalším projektu „Tablety do škol“, který byl realizován ve školním roce 2014 /15 se   naše škola stala partnerem příjemce dotace firmy EDUCA  a získala 20 tabletů pro pedagogy a školení v práci s nimi v oborových didaktikách a v tom, jak  tablety efektivně využít ve výuce pro žáky a také jak  tablety mohou využít žáci nejen k surfování na internetu.

Na konci tohoto školního roku jsme využili možnosti zapojit se do Výzvy 56  a v současné době je náš projekt „Cesty školy“ schválen ( 715.000 Kč).

Od 1.7.2015 do 31.12.2015 budou realizovány všechny aktivity, které projekt nabízel .

Dvě pedagožky v současné době již absolvují 14-ti denní vzdělávací rozšiřující kurz anglického jazyka ve Velké Británii v Brightonu.

Na začátku října se 26 vybraných dětí z 8.a 9.ročníku zúčastní sedmidenního poznávacího a vzdělávacího výjezdu do Velké Británie s návštěvou Londýna i Oxfordu.V listopadu dva pedagogové  během sedmi dnů poznají, jak se vyučuje anglický jazyk  na základních školách  na Maltě .

Poslední aktivitou jsou čtenářské dílny pro 2.- 9.ročník, které budou probíhat v rámci výuky

českého jazyka a měly by žákům zpříjemnit čtení a také je ve čtení podpořit.

Určitě k tomu přispěje nákup nových knih z rozpočtu projektu.

Všechny realizované projekty přinášejí dětem i pedagogům  nové možnosti výuky,

zlepšení technického zázemí školy a pro pedagogy i žáky   rozšíření  znalostí

a  v současném projektu i  poznání  výuky  v zemích EU.

 

 

Mgr. Jitka Maradová

 

Škola pomáhá

Realizace projektu výzvy 01_16 _22 šablony I.

 

I ve školním roce 2017 / 18 probíhala na Základní škole Brno, Horní 16

realizace  projektu Škola pomáhá, který je spolufinancován EU.

Během celé doby trvání projektu 1.2.2017 až 31.1.2019 je realizována personální šablona školní speciální pedagog, jejímž cílem je podpořit žáky s podpůrnými opatřeními, spolupracovat s rodiči žáků, s pedagogy i s poradnami. Školní speciální pedagog je na naší škole od 1.2.2017 Mgr Antonie Laicmanová.

V dalším realizačním období bylo  realizováno i  osm  aktivit II/3.3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Aktivita umožnila podpořila vybrané žáky v přípravě na výuku a pomohla jim k lepším výsledkům.

Velké poděkování patří pedagožkám, které aktivitu v projektu realizovaly paní učitelce Mgr. Ivaně Oršelové, , Mgr. Miloslavě Kouřilové, Mgr. Miluši Canové a Mgr. Martině Čuperové.

Naše základní škola plánuje využít i další vyhlášené výzvy Šablony II. a i v dalším projektu si vybrat aktivity, které by podpořily žáky, pedagogy i rodiče.

 

Mgr. Jitka Maradová

 

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003327

Projekt „Škola pomáhá“

Výzva 22     

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003327

Název projektu :  Škola pomáhá

Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

 

Dne 11.4. 2017 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 812.500 Kč na projekt, ktetý naše škola podala v říjnu 2016. Realizace projektu byla zahájena již  1.2. 2017.  

Projekt „ Škola pomáhá“ je spolufinancován EU.

Během projektu od 1.2. 2017 do 31.1. 2019 budeme realizovat tyto šablony :

Personální šablona  II/1.2. Školní speciální pedagog :

Mgr. Antonie Laicmanová, 24 měsíců

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem II/3.3. :

celkem bude realizováno  12 aktivit , 1 aktivita 5 po sobě jdoucích měsíců.  Aktivita obsahuje 16 hodin doučování  a proběhne na I.a II.stupni naší školy.

DVPP  II/ 2.3. Inkluze  : 32 hodin

DVPP   II / 2.4.  DVPP Cizí jazyky  :  56 hodin .

 

Cílem projektu je  podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a jejich lepší začlenění do výuky, dále  podpora žáků s SVPU , vyhledávání žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně a vytvoření a zlepšení podmínek pro tyto žáky a odborná pomoc rodičům těchto žáků.

 

Mgr. Jitka Maradová

anotace projektu ŠKOLA POMÁHÁ II

Projekt je spolufinancován EU OP VVV.

Výzva č.02_18_063

Název projektu: ŠKOLA POMÁHÁ II

Příjemce: Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/ 0011893

Délka trvání projektu: 1.1.2019 – 31.8.2021

Dotace projektu: 1.558.490 Kč,

z toho čerpání:

MŠ: 361.270 Kč,

ZŠ: 1.197.220 Kč

Zaměření projektu:

Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků.

Projekt ŠKOLA POMÁHÁ II navazuje na projekt ŠKOLA POMÁHÁ realizovaný od 1.2.2017 do 31.1.2019. I tento projekt byl spolufinancován EU OPVVV.

V projektu je realizována dočasná personální podpora školního speciálního pedagoga a školního psychologa šablonami 2.I.3/ Školní psycholog - personální podpora MŠ,2.II.3 Školní psycholog -personální podpora ZŠ a 2.II/ 3 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ.

Podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce s žáky bude zaměřena na výuku cizích jazyků a bude realizována šablonou 2.II. /9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv na základních školách.

Výuka cizích jazyků bude také podpořena šablonou 2.II/10 Tandemovou výukou pedagogů na ZŠ.

Na mateřské škole proběhne realizace šablony 2.I./8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a bude zaměřena na polytechnické vzdělávání dětí v mateřských školách.

Na prvním stupni základní školy bude realizována šablona 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

Mgr. Jitka Maradová

 Koordinátor projektu

 

MAP Brno II

naše skola je zapojena do tohoto projektu. Bližší informace ZDE 

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Koumes Kvído

Pod tímto zajímavým názvem zrealizoval odbor školství ÚMČ Brno-střed projekt rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie na naší základní škole.

Celý tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004278 .

Tento příznačný název projektu nebyl vybrán jen tak náhodou. Hlavním cílem celého projektu bylo vytvořit žákům školy takové podmínky, které nejen odpovídají standardům 21.století, ale hlavně probudí v malých vědcích zvídavost, chuť dělat nejrůznější pokusy. Doufáme v to, že se z dětí stanou takoví malí Koumesové. Přírodovědné předměty jsou v poslední době hodně upozaďovány, což nepovažujeme za správné. A právě nová odborná učebna má dětem zprostředkovat vědu zábavnou a kreativní.

V rámci projektu byl také vybudován bezbariérový vstup do školy a k učebně tak, aby mohla sloužit i imobilním žákům školy a zároveń byl vybudován WC pro imobilní, který dosud ve škole chyběl.

Škola pomáhá III. financovaný z EU OP VVV