Projekty školy

Projekty školy

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně. Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem a/nebo jeho městskými částmi, 2 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání, které doučují zejména žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích. 

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství, které probíhají na všech zapojených školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod. Na některých školách je v rámci kroužku podpořen žákovský parlament.

V projektu jsou dále systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků. Projekt v této oblasti propojuje aktéry ve vzdělávání, kteří se zapojují do komplexního přístupu k dítěti, neziskové a další organizace, které pracují se znevýhodněnými žáky a jejich rodiči. Projekt mj. přinese připravenost zapojených škol na přijímání žáků ze sociálně vyloučených lokalit, kteří mohou na zapojené školy nastoupit v důsledku změn, které žadatel v rámci KPSVL připravuje v oblasti bydlení, tj. bydlení pro rodiny s dětmi mimo vyloučenou lokalitu ve spádovosti škol běžného typu.4

Na všech zapojených školách v rámci projektu probíhají aktivity kariérového poradenství, neboť dalším cílem projektu je udržitelné zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách a navázání efektivní spolupráce s oblastí zaměstnavatelů a středních škol.

Participační projekt

Tisková zpráva: Pébéčko na základní škole Horní

6.12. 2017

 

V rámci projektu na podporu demokracie “Participace ve školách” rozhodli žáci Základní školy Horní, na co půjdou peníze z rozpočtu vedení města. Škola obdržela dar 30 000 Kč a dle výsledků hlasování se nakonec zrealizuje vítězný projekt - relaxační koutek.

 

Jako koordinátor jsem se zúčastnila školení, kde nám byl projekt důkladně představen pomocí aplikace od společnosti D21. Musím říci, že díky této aplikaci byla organizace celého projektu snažší a příjemnější. Prostředí aplikace a jeho technická podpora je moderní a intuitivní.

Jako výsledek Pébéčka se může zdát realizace vítězných projektů, ale ten hlavní výsledek není vidět. Pébéčko by mělo přispět k větší aktivitě našich žáků, aby se dívali kolem sebe a zajímali se o to, co se kolem nich děje. Cílem mimojiné bylo i zvýšit motivaci žáků zúčastnit se dění ve škole a dělat něco nad rámec školních povinností. Tento projekt rozvíjí jejich občanské, a sociální kompetence. Připravuje je na jejich budoucí občanský život, rozvíjí skupinou spolupráci, schopnosti prezentovat se a čelit nástrahám v podobě dotazů posluchačů.

Do projektu přihlásili žáci celkem 11 nápadů. V prvním kole prezentovali žáci své nápady ostatním za doprovodu aktualne.cz. Pan ředitel Mgr. Petržela odsouhlasil nominaci sedmi projektů k finálovému elektronickému hlasování.

Hlasování se zúčastnilo osm tříd (šesté až osmé ročníky) o celkové počtu 141 hlasujících. Každý hlasující disponoval dvěma hlasy. Zvítězil projekt, který navrhly dívky z třídy VI. A , Elizabeth Youngová a Alice Hamorská. Zvolili jsme verzi “více vítězných projektů, až do vyčerpání rozpočtu”. Zrealizovány budou tedy projekty na 1., 2. a 4. místě. Projekt na 3. místě nelze z finančních důvodů uskutečnit.

 

Mgr. Kateřina Kachlíková

koordinátorka projektu

„Vzdělávání 2.0.“

Cíl projektu - zkvalitnění profesní přípravy budoucích pedagogů společenských věd, které ve svém důsledku povede ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových sociálních a občanských kompetencích napříč předměty na ZŠ. V tomto úsilí se rozhodly Univerzita Hradec Králové a její Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Brno a její Ekonomicko – správní a Pedagogická fakulta přizvat ke spolupráci především pedagogy z praxe a vytvořit tak funkční společenství.

 

Učitelé z naší školy se do projektu zapojí prostřednictvím účasti na odborných setkáních a sdílením praxe akademiků a pedagogů a formou spolupráce na přípravě výstupů a evaluaci projektu pro oblast finanční a ekonomické gramotnosti žáků.  Po ukončení projektu obdrží naše škola Certifikát o spolupráci s Masarykovou univerzitou. Výsledky spolupráce budou široce prezentovány v odborné monografii a informaci o partnerech projektu.

Realizace projektu od dubna 2017 do března 2020

K.Sochorová

Ovoce a zelenina do škol

Škola se zapojila do evropského projektu s finanční podporou EU.