Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

Slovo ředitele

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2023-24

Tento školní rok utekl snad rychleji, než ty předchozí a nyní přichází čas krátce zhodnotit

2. pololetí.

Na konci února se konal tradiční lyžařský a snowboardový kurz v Petříkově. Děkuji panu učiteli Kolářovi a paní učitelce Dejmalové za jeho uspořádání. Jsme rádi, že s námi absolvuje lyžařský kurz pan doktor Vrbica, který též ocenil to, že se nikdo nezranil. I přes nedostatek sněhu jsme jezdili do areálu Kouty nad Desnou a byli jsme rádi, že jsme mohli aspoň 3 dny lyžovat.

V březnu se  naši chlapci 1. stupně zúčastnili republikového finále ČepsCupu ve florbalu v Praze. Dokázali napodobit děvčata před dvěma lety a nakonec se stali Mistry ČR z více než 1000 zúčastněných škol. Patří jim velký dík za reprezentaci školy, města Brna i celého Jihomoravského kraje. Na chlapce 1. stupně navázala děvčata 6. a 7. tříd, pro která se až v červnu uspořádalo dodatečně mistroství republiky. Z 8 týmů obsadila děvčata fantastické 2. místo a zaslouží si stejné ocenění jako chlapci.

Atletické soutěže Poháru rozhlasu se letos zúčastnili opět chlapci i děvčata v obou kategoriích. Největšího úspěchu dosáhly kategorie mladších žákyň a mladších žáků. Mladší žákyně obsadily v okresním finále 4. místo a mladší žáci po 2. místě postoupili do krajského finále, kde obsadili konečné pěkné 6. místo. Opět moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Zúčastnili jsme se soutěží ve fotbalu, házené, šplhu i atletice na 1. i 2. stupni. Všechny výsledky jsou k dispozici na webových stránkách školy a budou součástí výroční zprávy školy.

Kromě sportovních soutěží jsme se během druhého pololetí zúčastnili i několika soutěží v jiných předmětech: např. Zimní logika 2024 - nejlepších výsledků dosáhli Jakub Somr

(4. B) za žáky 1. stupně a Magdaléna Hrabálková (7. B) za žáky 2. stupně nebo soutěže

Pangea určené pro žáky 4. až 9. ročníků. Nejlepší matematici v jednotlivých kategoriích:  Jakub Somr (4. B),  Vladimír Lavička (5. A),  Mikuláš Koňařík (6. B),  Magdaléna Hrabálková (7. B),  Veronika Hauptová (9. A).

Ve fyzikální olympiádě, která v únoru končila, se Aleš Jurman a Tomáš Jurman (oba 9. A) stali úspěšnými řešiteli školního kola s možností postupu do okresního kola.

V březnu se uskutečnil tradiční Matematický klokan, který si vyzkoušeli všichni žáci s výjimkou prvňáčků. Ze školního kola vyšli vítězně:  Michal Rybnikář (3. A) v kategorii Cvrček,  Jakub Somr (4. B) v kategorii Klokánek,  Bára Beníčková (7. A) v kategorii Benjamín a Tengis Enkhtaivan (9. A) v kategorii Kadet.

Další soutěží v březnu byl European Money Quiz, ve kterém si žáci 8. a 9. ročníků ověřili svoji finanční gramotnost. Do národního kola za jednotlivé třídy postoupili: 8. A – Michaela Zieglerová a Kryštof Švejda, 8. B – Kristýna Smuniewská a Barbora Ulmannová, 9. A – Tomáš Jurman a Jan Vlček, 9. B – Jevhen Kuznecov a Illia Astrov.

V březnu se také uskutečnilo školní kolo Pythagoriády, jediným úspěšným řešitelem byl Tengis Enkhtaivan (9. A).

V dubnu se vybraní žáci zúčastnili přírodovědných soutěží v ZOO Brno. Jednalo se o Den přírodních věd a soutěž Wild on the world, kde kromě přírodovědných znalostí žáci uplatnili i znalost anglického jazyka. Školním rokem 2023/24 nás provázela Celoškolní výzva v řešení sudoku a dalších logických hádanek a kvízů. Nejlepších výsledků z žáků prvního stupně ZŠ dosáhli Jakub Somr (4. B), Jiří Navrátil (4. B), Patricie Kočičková (4. B) a z žáků druhého stupně ZŠ Magdaléna Hrabálková (7. B). Nejúspěšnější třídou se stala třída 4. B a nejvíce zapojených žáků měla třída 4. C.

 

Děkuji všem kolegům za přípravu a obnovu Školního vzdělávacího programu, který bude dále zapracováván. Dobrou práci odvádí Školní poradenské pracoviště složené z výchovné poradkyně, speciálního pedagoga, metodika prevence a školního psychologa.

Na konci dubna jsme absolvovali hloubkovou kontrolu České školní inspekce. Jsem moc rád, že můžu pochválit celý pedagogický sbor v ZŠ i MŠ a všechny provozní zaměstnance za příkladnou práci, kterou jsme nejen během inspekce zvládli.

V květnu a červnu byly organizovány školy v přírodě a celá řada výletů.

Mateřská škola absolvovala také řadu akcí, z nichž tradičně největší bývají koncerty na Petrově a v červnu Zahradní slavnost.

Naše řady opouští paní učitelka Oršelová, školní psycholožka slečna Študlarová, slečna asistentka Hamplová a v MŠ slečna učitelka Podešvová. Moc jim děkujeme za vykonanou práci pro naši organizaci a přejeme hodně zdraví a štěstí do další životní a pracovní etapy. Po mateřské dovolené se k nám vrací paní učitelka Kachlíková, nově nastupuje paní učitelka Dvořáčková a školní psycholožka paní Šnajderová.

Během prázdnin bude probíhat několik oprav. Největší bude oprava běžecké dráhy našeho sportovního areálu a výměna a oprava elektroinstalace v obou patrech pavilonu C.

Chtěl bych poděkovat vedení školy, všem pedagogům, asistentům, provozním zaměstnancům, žákům i rodičům za vzájemnou spolupráci. Přeji Vám všem pohodové a krásné léto a v září se budeme těšit na její pokračování.

V Brně 27. 6. 2024

Martin Petržela, ředitel školy

 

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2023/24

Právě nám končí 1. pololetí školního roku 2023/24, které si zaslouží krátce zhodnotit. Škola pracuje dle platného ŠVP s názvem Škola v pohybu II. V následujícím školním roce bude zavedena povinná hodina informatiky i na 2. stupni v každém ročníku, která bude vést k určité úpravě hodinové dotace u některých předmětů v jednotlivých ročnících. Předmět informatika je již zaveden ve 4. a 5. ročníku na 1. stupni.

V září, po zahájení školního roku, absolvovali žáci 6. ročníků Adaptační dny. Velký dík patří třídním učitelům Mgr. Kolářovi a Mgr. Kocábovi a školní psycholožce Mgr. Študlarové za jejich uspořádání. Hlavní událostí v měsíci září a celého pololetí byly naplánované oslavy 50ti let naší školy. Oslavy se konaly 21. a 22. 9 a navštívila nás celá řada významných hostů z řad ministerstva, MMB a Brna-střed, v čele s ministrem školství Mikulášem Bekem. Byli jsme moc rádi, že se oslavy vydařily. Velký dík patří všem žákům, kteří se na oslavách v rámci vystoupení a pasování prvňáčků podíleli. Chtěl bych moc poděkovat všem zaměstnancům školy a řadě rodičů za pomoc a organizaci těchto oslav, jejichž příprava probíhala od měsíce května. Poděkovat bych chtěl také široké veřejnosti a absolventům školy, kteří na svoji školu nezapomněli a svoji účastí nás podpořili. Velmi si vaší pomoci a podpory vážíme, byly to moc krásné 2 dny.

Školská rada proběhla na začátku října a projednala schválení výroční zprávy za školní rok 2022/23. V červnu 2024 proběhne volba do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců.

První sportovní soutěží byl v září Atletický čtyřboj, ve kterém jsme po roce v kategorii starších chlapců opět zvítězili v okresním finále a zároveň obhájili nádherné 2. místo i ve finále krajském, které se konalo v Břeclavi.

Od října do ledna probíhala řada dalších sportovních soutěží. I v letošním školním roce pokračují pohádkové výsledky ve florbalu. Děvčata v kategorii mladších žákyň nejprve obhájila titul mistryň Brna a za měsíc na to se stala opět krajskými přebornicemi. Republikové finále se v této kategorii bohužel nepořádá. Na úspěch mladších žákyň navázaly i žákyně starší. Tyto dívky obsadily letos v brněnském finále 2. místo, což je rovněž velmi pěkný výsledek.  Aby toho nebylo málo, žákyně 1. stupně v tomto sportu zvítězily v okresním kole soutěže ČEPS Cup, který přímo pořádá florbalová unie. Děvčata následně obsadila v krajském kole tentokrát nepostupové 4. místo a do republikového finále se letos nepodívají. Velmi mile nás překvapil tým chlapců 1. stupně, který poprvé v historii vyhrál okresní i  krajské finále AŠSK, ale rovněž ovládl svoji základní skupinu a následně postoupil do krajského finále v soutěži ČEPS Cup. Tam po velmi soustředěném výkonu naši chlapci zvítězili a stali se krajskými přeborníky, což jim zajišťuje účast na republikovém finále, které se bude letos konat na konci března. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města Brna a Jihomoravského kraje.

Pěkného úspěchu dosáhla ve šplhu družstev naše děvčata v kategorii mladších žákyň (6. a 7. třída), kdy získala 3. místo v okresním a rovněž v krajském finále.

Umístění i další výsledky v dalších sportech a soutěžích lze najít na webových stránkách školy. Všem žákům a rovněž všem pedagogům, kteří připravovali žáky na tyto soutěže, patří velké poděkování.  Děkujeme rovněž florbalovému oddílu Hornets Brno, kde naši žáci trénují a dál na sobě florbalově pracují.

Kromě sportovních úspěchů dosáhli naši žáci velmi cenných výsledků i v jiných soutěžích a olympiádách. Naši žáci se účastnili v rámci matematických a přírodovědných předmětů celostátní soutěže Logická olympiáda, vyzkoušeli si Přírodovědného klokana. Z dalších soutěží to byly matematická, astronomická a fyzikální olympiáda,  Bobřík informatiky, Mateso, soutěže v sudoku, piškvorkách a nově Náboj Junior, Pražská střela a Finanční gramotnost. Veškeré výsledky soutěží a olympiád i v jiných předmětech je možné průběžně sledovat na webových stránkách školy.

Úspěšní řešitelé: (výběr nejlepších výsledků)

Logická olympiáda: Richard Kočička (2.A) a Patricie Kočičková (4.B) – percentil přes 95

Mateso: Anna Iori (5.A) – postup do městského kola

Sudoku (okresní kolo): Magdaléna Hrabálková (7. B), Veronika Hauptová (9. A), Alexandra Kočičková (6. A) a Beata Zemachová (5. A).

PIšQworky (jednotlivci): Jan Punčochář (8.A)

PIšQworky (družstva): Magdaléna Hrabálková (7. B), Josef Lukáš (8. A), Adam Hassan (8. B)

Matematická olympiáda (okresní kolo): kategorie Z5: Sara Hassan a Věra Filippi (obě 5. A)

Kategorie Z9: Aleš Jurman (9. A), Tomáš Jurman (9. A) a Martina Straková (9. B).

Astronomická olympiáda: Magdaléna Hrabálková (7. B) a Alexandra Kočičková (6. A) v kategorii 6. a 7. ročníků, obě postupují do krajského kola. V kategorii 8. a 9. ročníků byl nejlepším Josef Lukáš (8. A).

Finanční gramotnost (okresní kolo): Patricie Kočičková (4. B), Angela Šnajderová (5. A), Anna Iori (5. B), Alexandra Kočičková (6. A), Jakub Veselý (7. A) a Eliška  Pokorná (7. B)

Přírodovědný klokan: Aleš Jurman (9. A).

     Naše škola se též zúčastnila  Národního testování, které realizovala společnost Scio. Nejlepšího výsledku v celém Jihomoravském kraji žáků 6. ročníku dosáhl v předmětu Matematika Mikuláš Koňařík ze 6.B, v testu Obecné studijní předpoklady se umístila na 2. místě Emma Pavézková ze 6.A.

Gratulujeme všem žákům a všem pedagogům, kteří žáky na soutěže připravovali. Patří jim všem velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Již tradičně práci pedagogů a žáků podporuje naše školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení výchovný poradce (PaedDr. Dejmalová), speciální pedagog (Mgr.  Laicmanová), školní metodik prevence (Mgr.  Čuperová) a školní psycholog (Mgr. Študlarová).

  Školní parlament ve spolupráci se školním psychologem pracuje na projektu Participativní rozpočet, kdy se žáci podílí určitou formou na vybudování či pořízení nových věcí ve škole. Během měsíce prosince a ledna probíhá hlasování. Vítězný projekt bude realizován během 2. pololetí.

Během 1. pololetí pokračuje celá řada celoročních projektů: Erasmus+, OP JAK, Map IV, Ovoce do škol, Mléko do škol, Jazyková příprava cizinců v určených školách a další.

Před koncem roku 2023 byla tradičně uspořádána akce 2. stupně „Kdo si hraje, nezlobí“. Vánoční koncert školy 1. stupně byl nahrazen vystoupením v rámci oslav 50ti let školy.

V mateřské škole proběhla tradiční vánoční besídka s rodiči a v lednu tradiční koncert na Petrově. Velké poděkování patří dětem a paním učitelkám za krásný kulturní zážitek.

Nadále je využívána učebna Fyziky a Chemie z projektu Kvído Koumes, kde ve spolupráci s Pedagogickou fakultou (Katedra fyziky) a se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně, jsou pořádány projektové dny. Více informací o tomto projektu je na webových stránkách školy.

Hodiny plavání nadále probíhají v bazénu školy se slanou technologií a je využíváno workoutové hřiště s opičí dráhou, které je k dispozici i veřejnosti.

Děkuji všem zaměstnancům školy, žákům, rodičům za vynikající spolupráci a všem nám přeji hodně úspěchů i v 2. pololetí tohoto školního roku.

 

V Brně dne 31. 1. 2024

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2022/2023

Je za námi klasifikační porada a tím pádem se nám rychle blíží konec školního roku. Je čas na tradiční zhodnocení tohoto pololetí.

Na konci února se konal tradiční lyžařský a snowboardový kurz v Petříkově. Děkuji panu učiteli Kolářovi a paní učitelce Dejmalové za jeho uspořádání. Akce byla velmi zdařilá a hlavně se nikdo nezranil, což nesmírně ocenil i lékař kurzu pan Vrbica.

V březnu naše žákyně 1. stupně jely obhajovat titul Mistryň republiky ve florbale do Prahy. I když letos titul neobhájily, patří jim velký dík za reprezentaci školy, města Brna i celého Jihomoravského kraje. Konečné 11. místo snese i tak přísné měřítko. Starší žáci dokázali vyhrát Memoriál J. Krejčíka ve florbalu, který se opět po covidové pauze konal na ZŠ Tuháčkova.

Atletické soutěže Poháru rozhlasu se letos zúčastnili opět chlapci i děvčata v obou kategoriích. Mladší dívky obsadily v obvodním kole 6. a starší dívky 7. místo. V kategorii mladších i starších žáků postoupila obě družstva do okresního finále, kde mladší žáci obsadili konečné 3. místo, starší žáci se dokonce stali přeborníky města Brna a postoupili do krajského finále v Břeclavi. Tam po statečném výkonu na hranici regulérnosti soutěže obsadili vynikající 4. místo. Opět moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. V červnu se obě kategorie chlapců zúčastnily turnaje v Minifotbalu. Žáci 1. stupně se zúčastnili v červnu atletického trojboje, kde ve družstvech obsadili 14. místo. Naši žáci se zúčastnili i přespolního běhu na Kraví hoře, který pořádala naše městská část Brno-střed.

Kromě sportovních soutěží jsme se během druhého pololetí zúčastnili i několika soutěží v jiných předmětech. Ve výtvarné soutěži „Obraz pro Fénix“ do dalšího kola postoupila se svým výtvorem Simona Poláková ze 4.A a ještě jedna kolektivní práce 4. ročníku. V březnu se konal na naší škole další ročník Matematického klokana. Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli: Jakub Somr (3.A), Matyáš Vavřina (4.B), Jan Zezula (7.B), Štěpán Švejda (9.A) a Veronika Kreidlová (9.B). Žáci devátých ročníků si také vyzkoušeli Přijímačky nanečisto. V další soutěži „Nejanči a mysli“ rozvíjeli naši žáci matematické a logické myšlení. Nejlepších výsledků dosáhli:

1. stupeň     Patricie Kočičková (3. B),  Nikol Penková (3. B),  Natálie Sušilová (3. B)  a  Jiří Navrátil (3. B)

2. stupeň     Svatopluk Paseka (9. A),  Vítězslav Paseka (9. A)  a  Veronika Kreidlová (9. B)

Děkuji všem kolegům za přípravu a obnovu Školního vzdělávacího programu, který bude postupně zapracováván. Tradičně vysoké pracovní tempo drží Školní poradenské pracoviště složené z výchovné poradkyně, speciálního pedagoga, metodika prevence a školního psychologa. V květnu a červnu byly organizovány školy v přírodě a celá řada výletů.

Chtěl bych poděkovat vedení školy, všem pedagogům, asistentům, provozním zaměstnancům, žákům i rodičům za vzájemnou spolupráci. Naše řady opouští paní učitelka Brázdilová, paní učitelka Jarošová a paní asistentka Minaríková. Moc jim děkujeme za vykonanou práci pro naši organizaci a přejeme hodně zdraví a štěstí do další životní etapy.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na oslavu 50. výročí založení školy ve dnech 21. a 22. září 2023. Bližší harmonogram bude k dispozici na začátku září. Oslavy budou probíhat v budově a areálu školy – vystoupení žáků, akademie, výstava 50.let školy a doprovodný program.

Přeji Vám všem pohodové a krásné léto a v září se budeme těšit na další spolupráci.

V Brně 28. 6. 2023

Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2022/23

Končí nám první pololetí školního roku 2022/23 a je na místě ho krátce zhodnotit. Po dlouhé době to bylo pololetí bez pondělního testování a byli jsme rádi, že jsme se mohli soustředit pouze na výchovně-vzdělávací proces a věci s ním související. Nadále pokračuje průběžně zavedení upraveného ŠVP s názvem Škola v pohybu II, který platí v tomto roce pro  1. - 4. a 6. - 9. ročník. V dalších letech postupně každý rok přibude další ročník zaměřující se na rozšířenou výuku tělesné výchovy a posílení hlavních předmětů, především Českého jazyka a Matematiky. V rámci další úpravy bude v následujícím období nutné předělat hodinovou dotaci nového předmětu Informatika, který je již zaveden ve 4. ročníku a postupně do školního roku 2024/2025 bude součástí až do 9. ročníku dle nových požadavků RVP.

V září po zahájení školního roku absolvovali žáci 6. ročníků Adaptační dny. Velký dík patří třídním učitelkám Čuperové a Cenkové a slečně psycholožce Študlarové za jejich uspořádání. Školská rada proběhla na konci září a projednala schválení výroční zprávy za školní rok 2021/22. První sportovní soutěží byl Atletický čtyřboj, ve kterém v kategorii starších chlapců zvítězili naši žáci v okresním finále. Na tento úspěch navázali v krajském kole v Břeclavi, kde se umístili na krásném 2. místě.

Od října do ledna probíhala řada dalších sportovních soutěží. Po loňských medailových žních ve florbalu v kategorii dívek jsme na naše úspěchy letos navázali dalšími kvalitními výsledky. Děvčata v kategorii mladších žákyň se nejprve stala mistryněmi Brna a za měsíc na to i krajskými přebornicemi. Škoda, že tato soutěž nemá letos republikové finále, protože tento tým zůstal neporažen. Na úspěch mladších žákyň navázaly i žákyně starší. Tyto dívky se staly rovněž mistryněmi Brna a v lednu obsadily v krajském finále nádherné 2. místo.  Aby toho nebylo málo, žákyně 1. stupně v tomto sportu zvítězily v okresním kole soutěže ČEPS Cup, který přímo pořádá florbalová unie. Děvčata následně obsadila v krajském kole 2. místo, které jim zaručilo postup do republikového finále, které se uskuteční 28. 3. 2023. Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města Brna a Jihomoravského kraje – v dívčích kategoriích ve florbalu v Brně není opět tento školní rok jiný vítěz než ZŠ a MŠ Brno, Horní 16. Velmi pěkných výsledků dosáhli i mladší žáci, kteří skončili na pěkném 3. místě v okresním finále.

Velmi úspěšní jsme byli i ve šplhu na tyči na 1. i 2. stupni. Žáci 4. a 5. tříd postoupili do městského finále. Starší žáci po vítězství v okresním kole zvítězili i v kole krajském.

Umístění a další výsledky v dalších sportech a soutěžích lze najít na webových stránkách školy. Všem žákům a rovněž všem pedagogům, kteří připravovali žáky na tyto soutěže, patří velký dík.  Nesmíme rovněž zapomenout na trenéry florbalového oddílu Fbc Hornets Brno, kteří naše žáky připravují v rámci tréninkových jednotek v odpoledních hodinách v tělocvičně naší školy.

Kromě sportovních úspěchů dosáhli naši žáci  velmi cenných výsledků i v jiných předmětech a olympiádách. Naši žáci se účastnili v rámci matematických a přírodovědných předmětů celostátní soutěže Logická olympiáda, vyzkoušeli si Přírodovědného klokana a také si ověřili svoje matematické dovednosti v Pythagoriádě a Matesu. Z dalších soutěží to byly matematická, astronomická a fyzikální olympiáda,  Bobřík informatiky a (Pod)zimní logika. Veškeré výsledky soutěží a olympiád i v jiných předmětech je možné průběžně sledovat na webových stránkách školy.

Úspěšní řešitelé: (výběr nejlepších výsledků)

Pythagoriáda: Bára Beníčková 6.A, Veronika Kreidlová 9.B

Mateso: Tereza Rybníkářová 5.A

(Pod)zimní logika: Andrea Grůzová 5.A, Vítězslav Paseka 9.A

Matematická olympiáda (okresní kolo): Alexandra Kočičková 5.A, Vítězslav Paseka 9.A.

Naše škola se též zúčastnila  Národního testování, které realizovala společnost Scio. Nejlepšího výsledku v celém Jihomoravském kraji žáků 6. ročníku dosáhla v předmětu Matematika Bára Beníčková ze 6.A, v testu Obecné studijní předpoklady se umístil na 1. místě Alex Novague ze 6.A.

Gratulujeme všem žákům a všem pedagogům, kteří žáky na soutěže připravovali. Patří jim všem velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Již tradičně práci pedagogů a žáků podporuje naše školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení výchovný poradce (p. uč. Dejmalová), speciální pedagog (p. uč. Laicmanová), školní metodik prevence (p. uč. Čuperová) a školní psycholog (Mgr. Študlarová).

  Školní parlament ve spolupráci se školním psychologem pracuje na projektu Participativní rozpočet, kdy se žáci podílí určitou formou na vybudování či pořízení nových věcí ve škole. Během měsíce prosince a ledna probíhalo hlasování. Vítězným projektem se staly relaxační zóny. Projekt bude realizován během 2. pololetí.

Během 1. pololetí pokračuje celá řada celoročních projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol, Prevence školní neúspěšnosti, Národní plán doučování, Map2, Jazyková příprava cizinců v určených školách a další. Po covidové pauze byla organizována celá řada akcí – Kdo si hraje, nezlobí, Vánoční koncert 1. stupně aj.  

V mateřské škole proběhla tradiční vánoční besídka s rodiči a vánoční koncert na Petrově. Nadále je využívána nová učebna Fyziky a Chemie z projektu Kvído Koumes, kde ve spolupráci s Pedagogickou fakultou (Katedra fyziky) a se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně, jsou pořádány projektové dny. Více informací o tomto projektu je na webových stránkách školy.

Hodiny plavání nadále probíhají v nově zrekonstruovaném bazénu školy a je využíváno workoutové hřiště a opičí dráha, které jsou k dispozici i veřejnosti.

Děkuji všem zaměstnancům školy, žákům, rodičům za vynikající spolupráci a věříme, že 2. pololetí bude minimálně stejně úspěšné jako to první.

 

V Brně dne 30. 1. 2023

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2021-22

Tect zde

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2021/2022

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2021-22

            Tak je za námi pedagogická rada, což znamená, že nám skončilo 1. pololetí tohoto školního roku. Pokusím se ho krátce zhodnotit. Bohužel nás zastihla další vlna Covidu-19, což výrazně opět ovlivnilo dění 1. pololetí školního roku 2021-22. Nadále pokračuje průběžně zavedení upraveného ŠVP, který platí v tomto roce pro  1. - 3. a 6. - 8. ročník. V dalších letech postupně každý rok přibude další ročník zaměřující se na rozšířenou výuku tělesné výchovy a posílení hlavních předmětů, především Českého jazyka a Matematiky. V rámci další úpravy bude v následujícím období nutné doladit hodinovou dotaci předmětu Informatiky v jednotlivých ročnících od 4. – 9. ročníku.

 V září a pak i následná pondělí s malými přestávkami jsme absolvovali vlnu testování (v září a lednu někdy i 2x). Musím pochválit všechny žáky, kolegy a také rodiče za skvělou součinnost. Není to jednoduchá situace, ale děkuji Vám všem, s jakou lehkostí pondělní rána (někdy i čtvrteční) zvládáte. Musím zmínit ještě začátek školního roku, kdy jsme vítali prvňáčky v areálu našeho školního hřiště za přítomnosti 2. místostarostky Brna-střed paní JUDr. Michaely Dumbrovské a vedoucí odboru školství Brna-střed paní Mgr. Petry Ondrašíkové. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí a podařilo se nám dodržet hygienické podmínky tohoto slavnostního zahájení. V září jsme ještě stihli uspořádat tradiční adaptační kurz 6. ročníků ve Sloupu u Blanska. Akce byla velmi zdařilá, velké poděkování patří paní učitelce Škvařilové, Valúškové a psycholožce školy slečně Študlarové. Tématem Školské rady bylo zhodnocení závěru školního roku, uvedení nového člena Školské rady  voleného z řad rodičů (PhDr. Karolíny Severinové) do funkce, seznámení se s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2021/2022.

V říjnu jsme dosáhli v rámci meziškolních sportovních soutěží řady pěkných výsledků. V atletickém čtyřboji nejprve chlapci postoupili do krajského finále v Břeclavi, kde obsadili krásné třetí místo. Velkého úspěchu dosáhli naše žákyně ve florbalu v kategorii mladších i starších dívek, kdy se staly mistryněmi Brna a postoupily do krajského finále. Bohužel to se v měsíci listopadu neuskutečnilo a čeká se na příznivější epidemickou situaci. Stejně tak i ostatní sportovní soutěže, snad se dočkáme v druhém pololetí. Během října a listopadu proběhla celá řada soutěží a olympiád v matematice, např. Pythagoriáda 1. i 2. stupeň, Matematická olympiáda, Matematická soutěž (MaSo), soutěž v Piškvorkách a Sudoku… Velký dík patří sekci matematiky, zejména paní učitelce Švehlové a Maradové za organizaci a vyhodnocení výsledků. V Českém jazyce se žáci 6. tříd zúčastnili projektu Záložka. Velký dík patří paní učitelce Laicmanové a Fialkové. Všechny výsledky soutěží a popis projektů jsou k dispozici na webových stránkách školy. Školní parlament pod vedením psycholožky školy uspořádal pro děti 1. stupně povedený Halloweenský den. Velmi nás mrzí, že řada akcí s velkou tradicí na naší škole nemohla být z důvodu epidemických opatření realizována, např. Mikuláš organizovaný žáky 9. ročníků, Vánoční jarmark s vystoupením žáků 1. stupně, Kdo si hraje nezlobí, či tradiční vánoční výjezdy do Vídně či Lince.

Velmi dobrou práci nadále odvádí školní poradenské pracoviště, kde je vidět odborná spolupráce a součinnost výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence (Dejmalová, Laicmanová, Čuperová), kterou doplňuje psycholog školy slečna Študlarová.

Během 1. pololetí pokračuje celá řada celoročních projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol, Prevence školní neúspěšnosti, Národní plán doučování, Map2 a další. Nově je využívána nová učebna Fyziky a Chemie z projektu Kvído Koumes, hodiny plavání nadále probíhají v nově zrekonstruovaném bazénu školy a je využíváno workoutové hřiště a opičí dráha, které jsou k dispozici i veřejnosti.

Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do prezenční i distanční či hybridní výuky a především rodičům za dosavadní spolupráci, trpělivost a pokračující pochopení v této nelehké době. Do druhého pololetí bych nám všem popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, velkou míru trpělivosti, abychom mohli pokračovat co nejvíce v prezenční výuce a zdárně s lehkostí zvládli průběh 2. pololetí. 

V Brně dne 28. 1. 2022

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

 

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021

 2. pololetí tohoto školního roku stojí za krátké zhodnocení. Většina výuky probíhala ve formě distančního vzdělávání. Ukázalo se, že sebelepší distanční výuka nemůže nahradit výuku prezenční. Zejména přímý kontakt žáků a učitelů je nesmírně důležitý. Přesto jsme se snažili o to, aby vyučování probíhalo co nejefektněji v rámci požadavků na žáky a v rámci spolupráce s rodiči. Určitě došlo ke zlepšení počítačové gramotnosti jak u učitelů, žáků i rodičů. Dále došlo k určité větší samostatnosti žáků a zlepšení organizace práce při výuce. Zejména u nejmladších dětí byla důležitá spolupráce a pomoc rodičů. Za to mockrát děkujeme!

Výuka na prvním stupni probíhala v blocích především s důrazem na hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk), společným zahájením ve třídnických hodinách a možností konzultace, aby látka byla pro všechny dostatečně procvičena. Na 2. stupni jsme se drželi původního rozvrhu, kdy docházelo dle priority jednotlivých předmětů ke kombinaci synchronní (meetové hodiny) a asynchronní výuky (zadávání a plnění jednotlivých úkolů pomocí aplikace Google classroom). Možnosti konzultace využívala řada žáků. Pro rodiče byly uspořádány třídní schůzky. Nejprve v rámci vládních omezení online, v závěru roku i prezenční formou. V rámci těchto třídních schůzek byly organizovány Volby do Školské rady z řad rodičů i pedagogů, které byly odloženy z podzimního termínu.

Řada projektů a akcí nemohla být v tomto školním roce organizována. V červnu byly organizovány školní výlety. Žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gregušové pomohl k realizaci projektu MMB Participační rozpočet do škol, díky němuž byl dovybaven dětský kout a přilehlé prostory sloužící žákům k relaxaci o přestávkách. Velké poděkování patří kolegům dějepisářům (p. uč. Fialková a p. uč. Kolář) za realizaci projektu Příběhy našich sousedů pořádané organizací Post Bellum ve spolupráci s MMB Brno.

V tomto pololetí se v rámci projektu Koumes Kvído vybudovala moderní odborná učebna pro fyziku a chemii, která bude sloužit  žákům k uskutečnění kvalitnější výuky. Bylo zprovozněno workoutové hřiště, které slouží dětem v mateřské školce, školní družině i v rámci výuky tělesné výchovy. V neposlední řadě slouží toto hřiště i veřejnosti v odpoledních hodinách. Během léta je plánovaná částečná rekonstrukce školní jídelny, dále dovybavení nábytku (šatní skříňky) do zrekonstruovaného školního bazénu a lakování a lajnování povrchu školní tělocvičny.

Ze školy odchází někteří pedagogové. Paní učitelka Foltýnová odchází vzdělávat středoškolské studenty. Pan učitel Ševčík si bude užívat zaslouženého důchodu a paní učitelka Gregušová si jde plnit své mateřské povinnosti. Všem děkuji za vzornou práci pro naši školu a přeji pevné zdraví a pohodu v pracovním i osobním životě.

Na závěr bych chtěl poděkovat nejen všem kolegům, ale všem zaměstnancům školy za zvládnutí a podporu během tohoto náročného školního roku. Dále našim žákům a v neposlední řadě všem rodičům. Děkuji za vzájemnou spolupráci, které si nesmírně vážím. Přeji všem pohodové a nádherné léto a v září se budu těšit snad na běžný školní rok 2021-22.

 

V Brně dne 30. 6. 2021

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021

 První pololetí školního roku je za námi a nezbývá tedy, než ho zhodnotit. Začátek září vypadal, co se týká průběhu školního roku a prezenční výuky nadějně, ale opak byl pravdou.  Již adaptační kurz pro 6. ročníky byl z důvodu epidemie upraven na Adaptační dny v budově školy. Na začátku října proběhlo ještě setkání školské rady, ale to už bylo jasné, že nás další vlna epidemie nemine a taktéž další porce distančního vzdělávání. Tématem Školské rady bylo zhodnocení závěru školního roku, seznámení se s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2020/2021.

Hodně jsme se s našimi žáky těšili na strávené chvíle v našem školním bazénu, který byl z části přes léto zrekonstruován (nosné sloupy, sprchy a vzduchotechnika), ale provoz musel být přerušen. Nadále pokračuje průběžně zavedení upraveného ŠVP, který platí v tomto roce pro  1., 2. a 6. a 7. ročník (v dalších letech postupně každý rok přibude další ročník) zaměřující se na rozšířenou výuku tělesné výchovy a posílení hlavních předmětů, především Českého jazyka a Matematiky. Pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči jsme od začátku školního roku zavedli elektronickou žákovskou knížku a třídní knihy.

Chtěl bych poděkovat celému pedagogickému sboru, jak dobře zvládli přechod z  prezenční na distanční vzdělávání. Velké poděkování za spoluvytváření podmínek pro žáky i pedagogy patří  především paní zástupkyni Lence Sklenářové a vedoucím učitelkám 1. a 2. stupně Kateřině Kubínové a Jitce Maradové.  Neustále i během distanční výuky jsme se snažili dbát o bezpečnost žáků v počítačovém prostoru, proto je nadále citlivým tématem  kyberšikana a počítačová kriminalita. Na tomto pracovalo Školní poradenské pracoviště a školní psycholog (p. uč. Dejmalová, p. uč. Laicmanová, M. Čuperová,p. Zimová). Prevenci sociálně patologických jevů, které nemohlo být v prvním pololetí realizováno preventivními programy, se věnuje metodička prevence (M. Čuperová).

Moc nás mrzí fakt, že nejsou zatím povoleny sportovní aktivity ve škole a školní soutěže, kde jsme v minulých letech posbírali velké úspěchy zejména ve florbalu a atletice.

Období od konce října, celý listopad, prosinec i leden můžeme vyhodnotit jako období střídání distanční výuky s lehkou příměsí výuky prezenční. Nastavili jsme pevný rozvrh online hodin a meetového vysílání. Snažili jsme se nastavit podmínky vhodné pro žáky i rodiče, aby výuka probíhala co nejlépe i v rámci přísných hygienických opatření (rotační výuka 2. stupně, dodržování pravidel při stravování). Kladli jsme důraz především na hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk). Pomohli jsme také některým rodinám realizovat distanční výuku zapůjčením školních tabletů.

Bohužel všechny tradiční akce na naší škole musely být zrušeny či prozatím odloženy. Kromě sportovních akcí to byl i vánoční jarmark, či společenský den pro 9. ročníky těsně před vydáním vysvědčení za 1. pololetí.  

Během roku se naše škola účastní celé řady projektů, které mohly i přes covidová opatření pokračovat: Prevence školní neúspěšnosti ve městě Brně, Ovoce do škol, Mléko do škol, Vzdělávání 2.0, Příběhy našich sousedů, Průša pro školy a další.

Zrušen byl vánoční výjezd do Vídně či Lince, i lyžařský kurz. Prozatím doufáme, že se situace začne zlepšovat a proběhnou Školy v přírodě a školní výlety ke konci 2. pololetí.

Na konci listopadu bylo postaveno workoutového hřiště s opičí dráhou, které bude od jara sloužit v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Plánuje se vytvoření nové učebny pro Fyziku a Chemii s bezbariérovým přístupem.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do prezenční i distanční výuky a především rodičům za dosavadní spolupráci, trpělivost a pochopení v této nelehké době. Do druhého pololetí bych nám všem popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, velkou míru trpělivosti a především co nejvíce prezenční výuky.  

V Brně dne 28. 1. 2021

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení II. pololetí školního roku 2019/2020

Dnes již můžu zhodnotit události druhého pololetí tohoto školního roku. Hodnocení bude trochu zvláštní, tak jako celková situace, která ovlivňuje události v celém světě. Na začátku února jsme absolvovali lyžařský a snowboardový kurz v Petříkově. Akce se zúčastnilo celkem 38 žáků (výběr ze 7. – 9. ročníků), 3 instruktoři a 1 lékař (zdravotník kurzu). Jakožto jeden z  instruktorů můžu konstatovat, že kurz proběhl v pohodových a klidných podmínkách a žáci byli s pobytem a celkovým průběhem kurzu velmi spokojeni. Chtěl bych poděkovat p. učiteli Kolářovi – vedoucímu kurzu, p. uč. Dejmalové – instruktorce a v neposlední řadě p. doktorovi Vrbicovi za velmi kvalitní práci během celého týdne. Po návratu nás čekal týden jarních prázdnin. Koncem února už přicházely znepokojivé zprávy o nastupujících problémech s Covid 19.

A zásadní zpráva pro celou naši výuku přišla 10. 3., kdy bylo rozhodnuto o zavření základních i středních škol od 11. 3. Byla to velká změna jak pro učitele, žáky i pro rodiče. Bylo velmi těžké okamžitě zareagovat na vzniklou situaci. V průběhu zbytku měsíce se tedy začalo s distanční výukou. Do konce března byla snaha navázat kontakt se žáky a zopakovat zatím probranou látku. Cíl i pokyny z MŠMT byl jasný – upřednostnit hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk…) a zahájit co nejdříve systém distanční výuky.

V dubnu se situace stabilizovala a každý učitel již stanovil systém výuky. Bylo na každém pedagogovi, jakou formu zvolí. Začala i online-výuka zejména na prvním stupni a děti měli možnost být aspoň na chvíli v kontaktu s paní učitelkou, i když na dálku. 1.4. ředitel školy absolvoval telefonický hovor s Českou školní inspekcí, která zjišťovala první výsledky a podmínky distančního vzdělávání. Postupně se zdokonalovalo používání programů i na 2. stupni v rámci hlavních předmětů (google classroom, skype, a dalších…).  Byla snaha využít i edukativních programů z MŠMT ve spolupráci s Českou televizí (UčiTelka) aj. Během dubna probíhaly také zápisy budoucích prvňáčků na dálku. Podařilo se nám přijmout 66 dětí. To znamená, že na začátku školního roku 2020 -21 budeme mít 3 první třídy. Bylo tím pádem nutné, začít hledat novou pedagogickou sílu. To se nám nakonec podařilo.  

Květen byl ve znamení zkvalitnění pokračující distanční výuky. Proběhl i zápis do mateřské školy. Zároveň se začaly dít změny. 11. 5. přišli první žáci do školy a byli to žáci 9. ročníků, kteří využili možnosti se připravovat na přijímací zkoušky. Vznikly nám 2 studijní skupiny, které se vzorně připravovaly. Moc bych chtěl poděkovat p. uč. Maradové, Laicmanové, Fialkové a Škvařilové, které přípravu 9. tříd měly na starosti. K 25. 5. bylo nutné se připravit na návrat žáků 1. stupně. Nebylo jednoduché splnit přísná hygienická opatření a personální zajištění žáků, kteří se do škol vrátili. Bylo jich 58 %. Situaci jsme zvládli a výuka 1. stupně v úsporném režimu probíhala bez problémů.

8. června se vrátili i žáci 2. stupně. Podařilo se nám vyřešit personálně i organizačně tuto situaci. Žáci 2. stupně pokračovali v distanční výuce a 1x týdně jim bylo umožněno přijít na vyučování v budově školy dle stanoveného provizorního rozvrhu. Při uzavírání známek mohli využít i možnosti konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Co se týká oprav školy, začalo se již v dubnu 1. etapou rozsáhlé rekonstrukce bazénu, který by měl být k dispozici k začátku nového školního roku. Během léta by měla začít stavba nového workoutového hřiště a úprava svahu v zadní části sportovního areálu. Ve třídách na jižní straně budovy byly nainstalovány fólie do oken, které mají snížit účinnost slunečního záření a celkové teploty ve třídě. Byly vymalovány některé třídy 2. stupně. Na prázdniny se plánují ještě drobné opravy menšího rozsahu.

Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům za nelehkou práci v rámci distanční výuky, která byla velmi náročná. Chtěl bych poděkovat Vám všem žákům a rodičům. Klobouk dolů, nebylo to vůbec jednoduché a dohromady jsme to všichni zvládli. Věřím, že v září se vše vrátí do normálu a začneme nový úspěšný školní rok, který i zdárně dokončíme zase v klasickém režimu a příjemné atmosféře. Moc Vám všem děkuji za spolupráci. Hodně zdraví nám všem!

29. 6. 2020

Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení I. pololetí školního roku 2019/2020

 První pololetí školního roku je opět za námi. Takže můžeme toto období průběžně zhodnotit. V říjnu proběhlo setkání školské rady. Tématem rady bylo zhodnocení závěru školního roku, seznámení se s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2019/2020. Zejména zavedení upraveného ŠVP, který se nově zavádí v 1. a 6. ročníku (v dalších letech postupně každý rok) je zásadní změnou, kde do budoucna kromě rozšířené výuky tělesné výchovy a anglického jazyka, chceme klást zřetel na přípravu na střední školy a posílení předmětu Český jazyk a Matematika.

Chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru, jak dobře zvládli přetvoření nového Školního vzdělávacího programu a jak zodpovědně se ujali všech akcí pořádaných v tomto pololetí.   Neustále se snažíme dbát na bezpečnost žáků. Citlivým tématem je šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita. V tomto školním roce naše Školní poradenské pracoviště posílil školní psycholog (A. Kuncová), který doplnil poslední střípek již tak velmi dobře fungujícího systému poradenství a úzké spolupráce výchovné poradkyně (M. Dejmalová) a speciálního pedagoga (A. Laicmanová) na naší škole.  Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku, které vzorně vybírá metodička prevence (M. Čuperová).

Co se týká sportovních aktivit školy, dosáhli naši žáci během října do ledna velkých úspěchů zejména ve florbalu. Chlapci 1. stupně obsadili v okresním finále 3. místo, děvčata dokonce úspěšně zvládla okresní kolo a postoupila do krajského finále, kde obsadila konečné třetí místo. Děvčata 6.-7. ročníků po roce obhájila titul Mistryně Brna a postoupila do krajského finále, kde obsadila nakonec nádherné 2. místo. Velmi pěkného výsledku dosáhla děvčata 8. a 9. tříd, která postoupila do finále města Brna a obsadila konečné 3. místo. Chlapci 2. stupně starší i mladší postoupili shodně z obvodních kol a v semifinálové skupině získali 2. místo. Velkým úspěchem bylo vítězství našeho žáka Hynka Martikána (9.A) v silovém čtyřboji v soutěží jednotlivců nejen v okresním, ale také v krajském finále. Naši žáci se zúčastnili celé řady dalších soutěží v házené, 1. stupeň ve šplhu a přehazované. Ve finále přehazované z toho nakonec bylo překvapivé, ale velmi pěkné 2. místo v okresním finále.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V listopadu jsme se za podpory odboru školství Brna-střed zúčastnili veletrhu Life, kde naši žáci školní družiny cvičili v rámci projektu Dětská gymnastika. Této akce se zúčastnily i děti z naší mateřské školy. V prostorách brněnského výstaviště  byly děti moc spokojené a odnesly si řadu zážitků a drobných cen. V projektu Dětská gymnastika jsme již zapojeni od prvopočátku v rámci Brna-střed. Zřizovatel nám poskytl základní gymnastickou sadu, kdy děti díky tomuto nářadí ztrácí strach vůči gymnastickým cvikům a získávají jistotu zejména v koordinaci a všeobecné pohybové přípravě.

Během roku se naše škola účastní celé řady projektů: Prevence školní neúspěšnosti ve městě Brně, Záložka do knihy spojuje školy, Ovoce do škol, Mléko do škol, Vzdělávání 2.0 a další.

Mnoho žáků se také zúčastnilo olympiád z ČJ, M, Aj, Mladý chemik, Sudoku, z nichž řada z nich postoupila  do dalších meziškolních kol. Z Participačního rozpočtu, kdy žáci sami navrhují možné úpravy a novinky prospěšné pro školu, zvítězil návrh opravy školního rozhlasu a pořízení 3d tiskárny.

 9. ročníky se také zúčastnily národního testování z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Všechny ročníky se během školního roku průběžně zúčastňují naučných exkurzí a výletů. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili exkurze Adventní Linec, který navázal na dřívější Vánoční Vídeň.

V prosinci byl uspořádán tradiční vánoční jarmark pro žáky i rodiče naší školy spojené s kulturním vystoupením žáků 1. – 5. tříd. Moc děkuji všem kolegyním z prvního stupně pod vedením p. uč. Kubínové za přípravu skvělých vystoupení v jednotlivých ročnících a paní učitelce Prachařové a Zimulové na aktivní přípravě výrobků pro tuto akci.

Při předávání pololetního vysvědčení se konal tradiční společenský den pro žáky 9. tříd v jídelně školy.

 

Na léto už byla schválena rekonstrukce bazénu, které potrvá po celou dobu hlavních prázdnin až do půlky září. Během roku by mělo být vybudováno i workoutové hřiště v zadní části školního areálu.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění v rámci školního parlamentu pod vedením p. uč. Gregušové a rodičům za dosavadní spolupráci.

V Brně dne 30. 1. 2020

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2018/2019

 

Ve 2. pololetí nám udělali velikou radost některé výsledky našich žáků. V březnu obsadila naše děvčata ve florbalu na národním finále krásné 7. místo. Obrovského úspěchu dosáhli naši žáci 8. a 9. tříd v rámci projektu Příběhy našich sousedů, kdy z 11 týmů obsadili 1. a 2. místo.

Všichni žáci 9. ročníků byli přijati na gymnázia, odborné školy nebo učební obory.

V květnu byli úspěšní žáci našich atletických týmů. V městském finále obsadili mladší chlapci (6. a 7. tříd) 2. postupové místo do krajského finále v Břeclavi, chlapci starší (8. a 9. tříd) obsadili konečné 3. místo. V krajském finále dosáhli mladší chlapci na fantastické 3. místo, kdy před námi skončili pouze školy s atletickou specializací. Je to největší atletický úspěch v historii školy. Chlapcům moc gratulujeme!

Důležitá je pro nás spolupráce s jinými institucemi. Úzce spolupracujeme s florbalovým oddílem Fbc Hornets Brno. Přes 80 žáků naší školy jsou členy tohoto oddílu. Velmi dobře se jeví spolupráce s Kroužky.cz. Naši žáci navštěvují i další sportovní organizace jako je oddíl národní házené, judo a dalších, které využívají náš sportovní areál, tělocvičnu i bazén.

Snažíme se o pravidelné investice do vybavení a prostor školy. Během hlavních prázdnin budou nainstalovány nové vstupní přepážky, do některých tříd položeny nové linoleum a vymalovány prostory mateřské školy. Postupně se obměňuje osvětlení v jednotlivých třídách. Z participačního projektu na kterém se podíleli žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gregušové byli pořízeny právě osvětlení a zrcadla na WC. Původně plánovaná rekonstrukce bazénu se přesune na příští rok.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci v tomto školním roce. Děkuji pedagogickému sboru a koordinátorce ŠVP J. Cenkové za obměnu školského vzdělávacího programu, který se bude od příštího školního roku zavádět v 1. a 6. ročníku, který klade důraz postupně na rozšířenou výuku Tv, učení cizích jazyků a zvýšenou hodinovou dotaci Českého jazyka a Matematiky.

Děkuji rodičům za spolupráci a podporu. Přeji všem zaměstnancům, žákům  i rodičům příjemné prožití letních prázdnin.

 

 

V Brně dne 28. 6. 2019

 

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

 První pololetí školního roku je za námi, pojďme se podívat, co nejdůležitějšího nás v něm potkalo. V říjnu proběhlo setkání školské rady. Zhodnocení závěru školního roku, seznámení s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2018/2019.

Chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru s jakou pílí se vrhli do přetvoření nového Školního vzdělávacího programu a dalších akcí pro žáky pořádané školou i jinými organizacemi. V tomto měsíci  proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Jsme velice rádi, že inspekční činnost potvrdila příjemnou atmosféru v budově školy jak v řadách zaměstnanců školy, tak i mezi žáky, dále kvalitní materiální vybavení školy a vynikající práci Školního poradenského pracoviště. Snažíme se dbát na bezpečnost žáků. Citlivým tématem je šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita. Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku.

Co se týká sportovních aktivit školy, dosáhli naši žáci během října do ledna velkých úspěchů zejména ve florbalu a v atletice. Děvčata i chlapci 1. stupně úspěšně zvládli obvodní kola a postoupili do krajských finále, kde chlapci obsadili konečné třetí místo. Děvčata obsadila druhé místo, což znamená postup do Národního finále, které se bude konat v březnu v Olomouci. Děvčata 6. - 7. ročníků se stala Mistryněmi Brna a postoupila do krajského finále, kde obsadila nakonec 4. místo. Starší žáci se v atletickém čtyřboji probojovali do krajského finále, kde obsadili skvělé 3. místo. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V listopadu se rozjel projekt městské části Brna-střed – Příběhy našich sousedů. Této soutěže se účastní 2 týmy naší školy, kteří zpracovávají příběh pánů Josefa Novotného a Jana Šabaty.

Děkuji paní učitelce Fialkové a panu učiteli Kolářovi za čas a přípravu na tomto významném projektu.

V prosinci byl uspořádán tradiční vánoční jarmark pro žáky i rodiče naší školy. Moc děkuji všem kolegyním z prvního stupně za přípravu skvělých vystoupení v jednotlivých ročnících a paní učitelce Prachařové a Zimulová na aktivní přípravě výrobků pro tuto akci.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění a rodičům za spolupráci.

V Brně dne 29. 1. 2019

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy