Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

Slovo ředitele

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021

 2. pololetí tohoto školního roku stojí za krátké zhodnocení. Většina výuky probíhala ve formě distančního vzdělávání. Ukázalo se, že sebelepší distanční výuka nemůže nahradit výuku prezenční. Zejména přímý kontakt žáků a učitelů je nesmírně důležitý. Přesto jsme se snažili o to, aby vyučování probíhalo co nejefektněji v rámci požadavků na žáky a v rámci spolupráce s rodiči. Určitě došlo ke zlepšení počítačové gramotnosti jak u učitelů, žáků i rodičů. Dále došlo k určité větší samostatnosti žáků a zlepšení organizace práce při výuce. Zejména u nejmladších dětí byla důležitá spolupráce a pomoc rodičů. Za to mockrát děkujeme!

Výuka na prvním stupni probíhala v blocích především s důrazem na hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk), společným zahájením ve třídnických hodinách a možností konzultace, aby látka byla pro všechny dostatečně procvičena. Na 2. stupni jsme se drželi původního rozvrhu, kdy docházelo dle priority jednotlivých předmětů ke kombinaci synchronní (meetové hodiny) a asynchronní výuky (zadávání a plnění jednotlivých úkolů pomocí aplikace Google classroom). Možnosti konzultace využívala řada žáků. Pro rodiče byly uspořádány třídní schůzky. Nejprve v rámci vládních omezení online, v závěru roku i prezenční formou. V rámci těchto třídních schůzek byly organizovány Volby do Školské rady z řad rodičů i pedagogů, které byly odloženy z podzimního termínu.

Řada projektů a akcí nemohla být v tomto školním roce organizována. V červnu byly organizovány školní výlety. Žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gregušové pomohl k realizaci projektu MMB Participační rozpočet do škol, díky němuž byl dovybaven dětský kout a přilehlé prostory sloužící žákům k relaxaci o přestávkách. Velké poděkování patří kolegům dějepisářům (p. uč. Fialková a p. uč. Kolář) za realizaci projektu Příběhy našich sousedů pořádané organizací Post Bellum ve spolupráci s MMB Brno.

V tomto pololetí se v rámci projektu Koumes Kvído vybudovala moderní odborná učebna pro fyziku a chemii, která bude sloužit  žákům k uskutečnění kvalitnější výuky. Bylo zprovozněno workoutové hřiště, které slouží dětem v mateřské školce, školní družině i v rámci výuky tělesné výchovy. V neposlední řadě slouží toto hřiště i veřejnosti v odpoledních hodinách. Během léta je plánovaná částečná rekonstrukce školní jídelny, dále dovybavení nábytku (šatní skříňky) do zrekonstruovaného školního bazénu a lakování a lajnování povrchu školní tělocvičny.

Ze školy odchází někteří pedagogové. Paní učitelka Foltýnová odchází vzdělávat středoškolské studenty. Pan učitel Ševčík si bude užívat zaslouženého důchodu a paní učitelka Gregušová si jde plnit své mateřské povinnosti. Všem děkuji za vzornou práci pro naši školu a přeji pevné zdraví a pohodu v pracovním i osobním životě.

Na závěr bych chtěl poděkovat nejen všem kolegům, ale všem zaměstnancům školy za zvládnutí a podporu během tohoto náročného školního roku. Dále našim žákům a v neposlední řadě všem rodičům. Děkuji za vzájemnou spolupráci, které si nesmírně vážím. Přeji všem pohodové a nádherné léto a v září se budu těšit snad na běžný školní rok 2021-22.

 

V Brně dne 30. 6. 2021

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021

 První pololetí školního roku je za námi a nezbývá tedy, než ho zhodnotit. Začátek září vypadal, co se týká průběhu školního roku a prezenční výuky nadějně, ale opak byl pravdou.  Již adaptační kurz pro 6. ročníky byl z důvodu epidemie upraven na Adaptační dny v budově školy. Na začátku října proběhlo ještě setkání školské rady, ale to už bylo jasné, že nás další vlna epidemie nemine a taktéž další porce distančního vzdělávání. Tématem Školské rady bylo zhodnocení závěru školního roku, seznámení se s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2020/2021.

Hodně jsme se s našimi žáky těšili na strávené chvíle v našem školním bazénu, který byl z části přes léto zrekonstruován (nosné sloupy, sprchy a vzduchotechnika), ale provoz musel být přerušen. Nadále pokračuje průběžně zavedení upraveného ŠVP, který platí v tomto roce pro  1., 2. a 6. a 7. ročník (v dalších letech postupně každý rok přibude další ročník) zaměřující se na rozšířenou výuku tělesné výchovy a posílení hlavních předmětů, především Českého jazyka a Matematiky. Pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči jsme od začátku školního roku zavedli elektronickou žákovskou knížku a třídní knihy.

Chtěl bych poděkovat celému pedagogickému sboru, jak dobře zvládli přechod z  prezenční na distanční vzdělávání. Velké poděkování za spoluvytváření podmínek pro žáky i pedagogy patří  především paní zástupkyni Lence Sklenářové a vedoucím učitelkám 1. a 2. stupně Kateřině Kubínové a Jitce Maradové.  Neustále i během distanční výuky jsme se snažili dbát o bezpečnost žáků v počítačovém prostoru, proto je nadále citlivým tématem  kyberšikana a počítačová kriminalita. Na tomto pracovalo Školní poradenské pracoviště a školní psycholog (p. uč. Dejmalová, p. uč. Laicmanová, M. Čuperová,p. Zimová). Prevenci sociálně patologických jevů, které nemohlo být v prvním pololetí realizováno preventivními programy, se věnuje metodička prevence (M. Čuperová).

Moc nás mrzí fakt, že nejsou zatím povoleny sportovní aktivity ve škole a školní soutěže, kde jsme v minulých letech posbírali velké úspěchy zejména ve florbalu a atletice.

Období od konce října, celý listopad, prosinec i leden můžeme vyhodnotit jako období střídání distanční výuky s lehkou příměsí výuky prezenční. Nastavili jsme pevný rozvrh online hodin a meetového vysílání. Snažili jsme se nastavit podmínky vhodné pro žáky i rodiče, aby výuka probíhala co nejlépe i v rámci přísných hygienických opatření (rotační výuka 2. stupně, dodržování pravidel při stravování). Kladli jsme důraz především na hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk). Pomohli jsme také některým rodinám realizovat distanční výuku zapůjčením školních tabletů.

Bohužel všechny tradiční akce na naší škole musely být zrušeny či prozatím odloženy. Kromě sportovních akcí to byl i vánoční jarmark, či společenský den pro 9. ročníky těsně před vydáním vysvědčení za 1. pololetí.  

Během roku se naše škola účastní celé řady projektů, které mohly i přes covidová opatření pokračovat: Prevence školní neúspěšnosti ve městě Brně, Ovoce do škol, Mléko do škol, Vzdělávání 2.0, Příběhy našich sousedů, Průša pro školy a další.

Zrušen byl vánoční výjezd do Vídně či Lince, i lyžařský kurz. Prozatím doufáme, že se situace začne zlepšovat a proběhnou Školy v přírodě a školní výlety ke konci 2. pololetí.

Na konci listopadu bylo postaveno workoutového hřiště s opičí dráhou, které bude od jara sloužit v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Plánuje se vytvoření nové učebny pro Fyziku a Chemii s bezbariérovým přístupem.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do prezenční i distanční výuky a především rodičům za dosavadní spolupráci, trpělivost a pochopení v této nelehké době. Do druhého pololetí bych nám všem popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, velkou míru trpělivosti a především co nejvíce prezenční výuky.  

V Brně dne 28. 1. 2021

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení II. pololetí školního roku 2019/2020

Dnes již můžu zhodnotit události druhého pololetí tohoto školního roku. Hodnocení bude trochu zvláštní, tak jako celková situace, která ovlivňuje události v celém světě. Na začátku února jsme absolvovali lyžařský a snowboardový kurz v Petříkově. Akce se zúčastnilo celkem 38 žáků (výběr ze 7. – 9. ročníků), 3 instruktoři a 1 lékař (zdravotník kurzu). Jakožto jeden z  instruktorů můžu konstatovat, že kurz proběhl v pohodových a klidných podmínkách a žáci byli s pobytem a celkovým průběhem kurzu velmi spokojeni. Chtěl bych poděkovat p. učiteli Kolářovi – vedoucímu kurzu, p. uč. Dejmalové – instruktorce a v neposlední řadě p. doktorovi Vrbicovi za velmi kvalitní práci během celého týdne. Po návratu nás čekal týden jarních prázdnin. Koncem února už přicházely znepokojivé zprávy o nastupujících problémech s Covid 19.

A zásadní zpráva pro celou naši výuku přišla 10. 3., kdy bylo rozhodnuto o zavření základních i středních škol od 11. 3. Byla to velká změna jak pro učitele, žáky i pro rodiče. Bylo velmi těžké okamžitě zareagovat na vzniklou situaci. V průběhu zbytku měsíce se tedy začalo s distanční výukou. Do konce března byla snaha navázat kontakt se žáky a zopakovat zatím probranou látku. Cíl i pokyny z MŠMT byl jasný – upřednostnit hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk…) a zahájit co nejdříve systém distanční výuky.

V dubnu se situace stabilizovala a každý učitel již stanovil systém výuky. Bylo na každém pedagogovi, jakou formu zvolí. Začala i online-výuka zejména na prvním stupni a děti měli možnost být aspoň na chvíli v kontaktu s paní učitelkou, i když na dálku. 1.4. ředitel školy absolvoval telefonický hovor s Českou školní inspekcí, která zjišťovala první výsledky a podmínky distančního vzdělávání. Postupně se zdokonalovalo používání programů i na 2. stupni v rámci hlavních předmětů (google classroom, skype, a dalších…).  Byla snaha využít i edukativních programů z MŠMT ve spolupráci s Českou televizí (UčiTelka) aj. Během dubna probíhaly také zápisy budoucích prvňáčků na dálku. Podařilo se nám přijmout 66 dětí. To znamená, že na začátku školního roku 2020 -21 budeme mít 3 první třídy. Bylo tím pádem nutné, začít hledat novou pedagogickou sílu. To se nám nakonec podařilo.  

Květen byl ve znamení zkvalitnění pokračující distanční výuky. Proběhl i zápis do mateřské školy. Zároveň se začaly dít změny. 11. 5. přišli první žáci do školy a byli to žáci 9. ročníků, kteří využili možnosti se připravovat na přijímací zkoušky. Vznikly nám 2 studijní skupiny, které se vzorně připravovaly. Moc bych chtěl poděkovat p. uč. Maradové, Laicmanové, Fialkové a Škvařilové, které přípravu 9. tříd měly na starosti. K 25. 5. bylo nutné se připravit na návrat žáků 1. stupně. Nebylo jednoduché splnit přísná hygienická opatření a personální zajištění žáků, kteří se do škol vrátili. Bylo jich 58 %. Situaci jsme zvládli a výuka 1. stupně v úsporném režimu probíhala bez problémů.

8. června se vrátili i žáci 2. stupně. Podařilo se nám vyřešit personálně i organizačně tuto situaci. Žáci 2. stupně pokračovali v distanční výuce a 1x týdně jim bylo umožněno přijít na vyučování v budově školy dle stanoveného provizorního rozvrhu. Při uzavírání známek mohli využít i možnosti konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Co se týká oprav školy, začalo se již v dubnu 1. etapou rozsáhlé rekonstrukce bazénu, který by měl být k dispozici k začátku nového školního roku. Během léta by měla začít stavba nového workoutového hřiště a úprava svahu v zadní části sportovního areálu. Ve třídách na jižní straně budovy byly nainstalovány fólie do oken, které mají snížit účinnost slunečního záření a celkové teploty ve třídě. Byly vymalovány některé třídy 2. stupně. Na prázdniny se plánují ještě drobné opravy menšího rozsahu.

Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům za nelehkou práci v rámci distanční výuky, která byla velmi náročná. Chtěl bych poděkovat Vám všem žákům a rodičům. Klobouk dolů, nebylo to vůbec jednoduché a dohromady jsme to všichni zvládli. Věřím, že v září se vše vrátí do normálu a začneme nový úspěšný školní rok, který i zdárně dokončíme zase v klasickém režimu a příjemné atmosféře. Moc Vám všem děkuji za spolupráci. Hodně zdraví nám všem!

29. 6. 2020

Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení I. pololetí školního roku 2019/2020

 První pololetí školního roku je opět za námi. Takže můžeme toto období průběžně zhodnotit. V říjnu proběhlo setkání školské rady. Tématem rady bylo zhodnocení závěru školního roku, seznámení se s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2019/2020. Zejména zavedení upraveného ŠVP, který se nově zavádí v 1. a 6. ročníku (v dalších letech postupně každý rok) je zásadní změnou, kde do budoucna kromě rozšířené výuky tělesné výchovy a anglického jazyka, chceme klást zřetel na přípravu na střední školy a posílení předmětu Český jazyk a Matematika.

Chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru, jak dobře zvládli přetvoření nového Školního vzdělávacího programu a jak zodpovědně se ujali všech akcí pořádaných v tomto pololetí.   Neustále se snažíme dbát na bezpečnost žáků. Citlivým tématem je šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita. V tomto školním roce naše Školní poradenské pracoviště posílil školní psycholog (A. Kuncová), který doplnil poslední střípek již tak velmi dobře fungujícího systému poradenství a úzké spolupráce výchovné poradkyně (M. Dejmalová) a speciálního pedagoga (A. Laicmanová) na naší škole.  Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku, které vzorně vybírá metodička prevence (M. Čuperová).

Co se týká sportovních aktivit školy, dosáhli naši žáci během října do ledna velkých úspěchů zejména ve florbalu. Chlapci 1. stupně obsadili v okresním finále 3. místo, děvčata dokonce úspěšně zvládla okresní kolo a postoupila do krajského finále, kde obsadila konečné třetí místo. Děvčata 6.-7. ročníků po roce obhájila titul Mistryně Brna a postoupila do krajského finále, kde obsadila nakonec nádherné 2. místo. Velmi pěkného výsledku dosáhla děvčata 8. a 9. tříd, která postoupila do finále města Brna a obsadila konečné 3. místo. Chlapci 2. stupně starší i mladší postoupili shodně z obvodních kol a v semifinálové skupině získali 2. místo. Velkým úspěchem bylo vítězství našeho žáka Hynka Martikána (9.A) v silovém čtyřboji v soutěží jednotlivců nejen v okresním, ale také v krajském finále. Naši žáci se zúčastnili celé řady dalších soutěží v házené, 1. stupeň ve šplhu a přehazované. Ve finále přehazované z toho nakonec bylo překvapivé, ale velmi pěkné 2. místo v okresním finále.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V listopadu jsme se za podpory odboru školství Brna-střed zúčastnili veletrhu Life, kde naši žáci školní družiny cvičili v rámci projektu Dětská gymnastika. Této akce se zúčastnily i děti z naší mateřské školy. V prostorách brněnského výstaviště  byly děti moc spokojené a odnesly si řadu zážitků a drobných cen. V projektu Dětská gymnastika jsme již zapojeni od prvopočátku v rámci Brna-střed. Zřizovatel nám poskytl základní gymnastickou sadu, kdy děti díky tomuto nářadí ztrácí strach vůči gymnastickým cvikům a získávají jistotu zejména v koordinaci a všeobecné pohybové přípravě.

Během roku se naše škola účastní celé řady projektů: Prevence školní neúspěšnosti ve městě Brně, Záložka do knihy spojuje školy, Ovoce do škol, Mléko do škol, Vzdělávání 2.0 a další.

Mnoho žáků se také zúčastnilo olympiád z ČJ, M, Aj, Mladý chemik, Sudoku, z nichž řada z nich postoupila  do dalších meziškolních kol. Z Participačního rozpočtu, kdy žáci sami navrhují možné úpravy a novinky prospěšné pro školu, zvítězil návrh opravy školního rozhlasu a pořízení 3d tiskárny.

 9. ročníky se také zúčastnily národního testování z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Všechny ročníky se během školního roku průběžně zúčastňují naučných exkurzí a výletů. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili exkurze Adventní Linec, který navázal na dřívější Vánoční Vídeň.

V prosinci byl uspořádán tradiční vánoční jarmark pro žáky i rodiče naší školy spojené s kulturním vystoupením žáků 1. – 5. tříd. Moc děkuji všem kolegyním z prvního stupně pod vedením p. uč. Kubínové za přípravu skvělých vystoupení v jednotlivých ročnících a paní učitelce Prachařové a Zimulové na aktivní přípravě výrobků pro tuto akci.

Při předávání pololetního vysvědčení se konal tradiční společenský den pro žáky 9. tříd v jídelně školy.

 

Na léto už byla schválena rekonstrukce bazénu, které potrvá po celou dobu hlavních prázdnin až do půlky září. Během roku by mělo být vybudováno i workoutové hřiště v zadní části školního areálu.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění v rámci školního parlamentu pod vedením p. uč. Gregušové a rodičům za dosavadní spolupráci.

V Brně dne 30. 1. 2020

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2018/2019

 

Ve 2. pololetí nám udělali velikou radost některé výsledky našich žáků. V březnu obsadila naše děvčata ve florbalu na národním finále krásné 7. místo. Obrovského úspěchu dosáhli naši žáci 8. a 9. tříd v rámci projektu Příběhy našich sousedů, kdy z 11 týmů obsadili 1. a 2. místo.

Všichni žáci 9. ročníků byli přijati na gymnázia, odborné školy nebo učební obory.

V květnu byli úspěšní žáci našich atletických týmů. V městském finále obsadili mladší chlapci (6. a 7. tříd) 2. postupové místo do krajského finále v Břeclavi, chlapci starší (8. a 9. tříd) obsadili konečné 3. místo. V krajském finále dosáhli mladší chlapci na fantastické 3. místo, kdy před námi skončili pouze školy s atletickou specializací. Je to největší atletický úspěch v historii školy. Chlapcům moc gratulujeme!

Důležitá je pro nás spolupráce s jinými institucemi. Úzce spolupracujeme s florbalovým oddílem Fbc Hornets Brno. Přes 80 žáků naší školy jsou členy tohoto oddílu. Velmi dobře se jeví spolupráce s Kroužky.cz. Naši žáci navštěvují i další sportovní organizace jako je oddíl národní házené, judo a dalších, které využívají náš sportovní areál, tělocvičnu i bazén.

Snažíme se o pravidelné investice do vybavení a prostor školy. Během hlavních prázdnin budou nainstalovány nové vstupní přepážky, do některých tříd položeny nové linoleum a vymalovány prostory mateřské školy. Postupně se obměňuje osvětlení v jednotlivých třídách. Z participačního projektu na kterém se podíleli žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gregušové byli pořízeny právě osvětlení a zrcadla na WC. Původně plánovaná rekonstrukce bazénu se přesune na příští rok.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci v tomto školním roce. Děkuji pedagogickému sboru a koordinátorce ŠVP J. Cenkové za obměnu školského vzdělávacího programu, který se bude od příštího školního roku zavádět v 1. a 6. ročníku, který klade důraz postupně na rozšířenou výuku Tv, učení cizích jazyků a zvýšenou hodinovou dotaci Českého jazyka a Matematiky.

Děkuji rodičům za spolupráci a podporu. Přeji všem zaměstnancům, žákům  i rodičům příjemné prožití letních prázdnin.

 

 

V Brně dne 28. 6. 2019

 

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

 První pololetí školního roku je za námi, pojďme se podívat, co nejdůležitějšího nás v něm potkalo. V říjnu proběhlo setkání školské rady. Zhodnocení závěru školního roku, seznámení s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2018/2019.

Chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru s jakou pílí se vrhli do přetvoření nového Školního vzdělávacího programu a dalších akcí pro žáky pořádané školou i jinými organizacemi. V tomto měsíci  proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Jsme velice rádi, že inspekční činnost potvrdila příjemnou atmosféru v budově školy jak v řadách zaměstnanců školy, tak i mezi žáky, dále kvalitní materiální vybavení školy a vynikající práci Školního poradenského pracoviště. Snažíme se dbát na bezpečnost žáků. Citlivým tématem je šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita. Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku.

Co se týká sportovních aktivit školy, dosáhli naši žáci během října do ledna velkých úspěchů zejména ve florbalu a v atletice. Děvčata i chlapci 1. stupně úspěšně zvládli obvodní kola a postoupili do krajských finále, kde chlapci obsadili konečné třetí místo. Děvčata obsadila druhé místo, což znamená postup do Národního finále, které se bude konat v březnu v Olomouci. Děvčata 6. - 7. ročníků se stala Mistryněmi Brna a postoupila do krajského finále, kde obsadila nakonec 4. místo. Starší žáci se v atletickém čtyřboji probojovali do krajského finále, kde obsadili skvělé 3. místo. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V listopadu se rozjel projekt městské části Brna-střed – Příběhy našich sousedů. Této soutěže se účastní 2 týmy naší školy, kteří zpracovávají příběh pánů Josefa Novotného a Jana Šabaty.

Děkuji paní učitelce Fialkové a panu učiteli Kolářovi za čas a přípravu na tomto významném projektu.

V prosinci byl uspořádán tradiční vánoční jarmark pro žáky i rodiče naší školy. Moc děkuji všem kolegyním z prvního stupně za přípravu skvělých vystoupení v jednotlivých ročnících a paní učitelce Prachařové a Zimulová na aktivní přípravě výrobků pro tuto akci.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění a rodičům za spolupráci.

V Brně dne 29. 1. 2019

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy