Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

Slovo ředitele

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2018-19

 

Ve 2. pololetí nám udělali velikou radost některé výsledky našich žáků. V březnu obsadila naše děvčata ve florbalu na národním finále krásné 7. místo. Obrovského úspěchu dosáhli naši žáci 8. a 9. tříd v rámci projektu Příběhy našich sousedů, kdy z 11 týmů obsadili 1. a 2. místo.

Všichni žáci 9. ročníků byli přijati na gymnázia, odborné školy nebo učební obory.

V květnu byli úspěšní žáci našich atletických týmů. V městském finále obsadili mladší chlapci (6. a 7. tříd) 2. postupové místo do krajského finále v Břeclavi, chlapci starší (8. a 9. tříd) obsadili konečné 3. místo. V krajském finále dosáhli mladší chlapci na fantastické 3. místo, kdy před námi skončili pouze školy s atletickou specializací. Je to největší atletický úspěch v historii školy. Chlapcům moc gratulujeme!

Důležitá je pro nás spolupráce s jinými institucemi. Úzce spolupracujeme s florbalovým oddílem Fbc Hornets Brno. Přes 80 žáků naší školy jsou členy tohoto oddílu. Velmi dobře se jeví spolupráce s Kroužky.cz. Naši žáci navštěvují i další sportovní organizace jako je oddíl národní házené, judo a dalších, které využívají náš sportovní areál, tělocvičnu i bazén.

Snažíme se o pravidelné investice do vybavení a prostor školy. Během hlavních prázdnin budou nainstalovány nové vstupní přepážky, do některých tříd položeny nové linoleum a vymalovány prostory mateřské školy. Postupně se obměňuje osvětlení v jednotlivých třídách. Z participačního projektu na kterém se podíleli žákovský parlament pod vedením paní učitelky Gregušové byli pořízeny právě osvětlení a zrcadla na WC. Původně plánovaná rekonstrukce bazénu se přesune na příští rok.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci v tomto školním roce. Děkuji pedagogickému sboru a koordinátorce ŠVP J. Cenkové za obměnu školského vzdělávacího programu, který se bude od příštího školního roku zavádět v 1. a 6. ročníku, který klade důraz postupně na rozšířenou výuku Tv, učení cizích jazyků a zvýšenou hodinovou dotaci Českého jazyka a Matematiky.

Děkuji rodičům za spolupráci a podporu. Přeji všem zaměstnancům, žákům  i rodičům příjemné prožití letních prázdnin.

 

 

V Brně dne 28. 6. 2019

 

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy

 

Hodnocení I. pololetí školního roku 2018/2019

 První pololetí školního roku je za námi, pojďme se podívat, co nejdůležitějšího nás v něm potkalo. V říjnu proběhlo setkání školské rady. Zhodnocení závěru školního roku, seznámení s opravami školy během prázdnin a plány do školního roku 2018/2019.

Chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru s jakou pílí se vrhli do přetvoření nového Školního vzdělávacího programu a dalších akcí pro žáky pořádané školou i jinými organizacemi. V tomto měsíci  proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Jsme velice rádi, že inspekční činnost potvrdila příjemnou atmosféru v budově školy jak v řadách zaměstnanců školy, tak i mezi žáky, dále kvalitní materiální vybavení školy a vynikající práci Školního poradenského pracoviště. Snažíme se dbát na bezpečnost žáků. Citlivým tématem je šikana, kyberšikana a počítačová kriminalita. Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme mimo jiné účastí žáků na programech v průběhu celého roku.

Co se týká sportovních aktivit školy, dosáhli naši žáci během října do ledna velkých úspěchů zejména ve florbalu a v atletice. Děvčata i chlapci 1. stupně úspěšně zvládli obvodní kola a postoupili do krajských finále, kde chlapci obsadili konečné třetí místo. Děvčata obsadila druhé místo, což znamená postup do Národního finále, které se bude konat v březnu v Olomouci. Děvčata 6. - 7. ročníků se stala Mistryněmi Brna a postoupila do krajského finále, kde obsadila nakonec 4. místo. Starší žáci se v atletickém čtyřboji probojovali do krajského finále, kde obsadili skvělé 3. místo. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V listopadu se rozjel projekt městské části Brna-střed – Příběhy našich sousedů. Této soutěže se účastní 2 týmy naší školy, kteří zpracovávají příběh pánů Josefa Novotného a Jana Šabaty.

Děkuji paní učitelce Fialkové a panu učiteli Kolářovi za čas a přípravu na tomto významném projektu.

V prosinci byl uspořádán tradiční vánoční jarmark pro žáky i rodiče naší školy. Moc děkuji všem kolegyním z prvního stupně za přípravu skvělých vystoupení v jednotlivých ročnících a paní učitelce Prachařové a Zimulová na aktivní přípravě výrobků pro tuto akci.

  Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, žákům za aktivní zapojení do školního dění a rodičům za spolupráci.

V Brně dne 29. 1. 2019

 Mgr. Martin Petržela, ředitel školy