Omlouvání absence

Omlouvání absence

Žádosti o uvolnění z výuky

Důležitá upozornění pro rodiče


1. Upozorňujeme rodiče, že žáci 1. stupně mohou opustit vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilé osoby jím prokazatelně pověřené. Žáci 2. stupně budou uvolňováni v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě přesně formulované písemné žádosti zákonných zástupců s vyjádřením, že za něj přebírají veškerou právní zodpovědnost (formulář ke stažení dole).
2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce písemně třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování (formuláře ke stažení dole).
3. V případě onemocnění žáka během vyučování škola rodiče informuje o zdravotním stavu žáka. Zákonní zástupci si musí dítě vyzvednout ve škole osobně, v žádném případě nesmí dítě odejít ze školy samo (pokud zákonní zástupci pověří zletilou osobu k vyzvednutí nemocného dítěte, musí to škole oznámit prokazatelným způsobem).
4. Rodiče mají povinnost nejpozději do 3 dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka a každou absenci následně ihned při nástupu žáka do školy písemně omluvit ve škole online.
5. Každý úraz je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
6. Každou ztrátu nebo poškození věcí je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
Formulář ke stažení:

Žádost o uvolnění z výuky.