Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom, zda má žák přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.

Tyto údaje budou zpracovávány na základě právního titulu plnění právní povinnosti ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Data budou využívána výhradně za účelem testování a budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

Více informací Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů JUDr. Iva Kuckirová, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese advokat@kklegal.cz.

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v

Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob.

Informace pro učitele

Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Směrnice ředitele školy pro nakládání s osobními údaji žáků, zaměstnanců a dalších osob.

Směrnice ředitele školy o užívání IT techniky ve škole.

Směrnice ředitele školy pro provozování kamerového systému.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti.

Osobní údaje - klíč k Tvému soukromí - informační leták.

Dodatek - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souvislosti s distanční výukou

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace (dále jen „škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce, žáky/studenty a učitele školy o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany školy v době distanční výuky včetně vymezení rozsahu práv subjektů údajů, které souvisejí se zpracováním jejich osobních údajů školou.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu. Škola o zpracování osobních údajů informuje prostřednictvím zveřejněných Zásad ochrany osobních údajů na webové stránce www.zshorni.cz. Tento dokument pouze doplňuje Zásady ochrany osobních údajů po dobu probíhající distanční výuky.

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Zajištění výuky a komunikace se žáky/studenty/popř. jejich zákonnými zástupci

Zpracování ve veřejném zájmu:

Za účelem zajištění výuky v době uzavření školy jsou pro komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci využívány poskytnuté e-maily a telefonní čísla zákonných zástupců, vzdělávací aplikace Informační systému Škola online (Komunikace) a vybrané prostředky a aplikace třetích stran, zejména Google Classroom. Zpracovávány jsou dle typu komunikačního prostředku následující osobní údaje/informace o uživateli:

 · jméno a příjmení, telefon (volitelné),

 · e-mailová adresa,

 · heslo (není-li použito „Single-Sign-On“),

 · profilový obrázek (volitelné), studijní skupina/třída.

Při „výuce online“ je možnost používat funkce chatu, otázek nebo průzkumu. V tomto ohledu se provedené textové zápisy zpracují, aby se zobrazily v „online výuce“ a v případě potřeby se také zaznamenaly. Aby bylo možné zobrazit video a přehrávat zvuk, jsou data z mikrofonu koncového zařízení uživatele a jakékoli videokamery koncového zařízení zpracována odpovídajícím způsobem během trvání výuky. Kameru nebo mikrofon může uživatel kdykoli vypnout. Pro vstup do „virtuální učebny“ je nutné se přihlásit a identifikovat minimálně prostřednictvím uživatelského jména.

 Výše zmíněné osobní údaje jsou zpracovány ve veřejném zájmu, kterým je zajištění vzdělávání v době uzavření budovy školy z epidemiologických důvodů.

Zpracování se souhlasem

Pouze se souhlasem subjektu osobních údajů, popř. jeho zákonného zástupce je puštěna jeho webová kamera při videokonferenci (probíhající prostřednictvím Google Classroom, popř. jiné k tomu určené aplikace či technického prostředku). Tento souhlas není vyjádřen písemně, ale zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých osobních údajů (viz čl. 4 odst. 11 nařízení GDPR), tedy zapnutím webové kamery.

Z online výuky není pořizován videozáznam, na kterém je zachycen žák/student, popř. zákonný zástupce. Zaměstnanci školy mohou vyjádřit souhlas s pořizováním videozáznamu pro svá vlastní výuková videa.

 Pouze se souhlasem subjektu osobních údajů (žák, pedagog), popř. zákonného zástupce žáka, je možné používat soukromé tel. číslo či e-mailovou adresu. Tento souhlas opět není vyjádřen písemně, ale zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých osobních údajů (viz čl. 4 odst. 11 nařízení GDPR), tedy poskytnutím daných údajů škole.

Kterýkoli z výše zmíněných souhlasů může subjekt osobních údajů, popř. jeho zákonný zástupce, kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vybrané komunikační nástroje pro svou funkčnost zpracovávají další nezbytné údaje/metadata. Jedná se například o IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardware, o příchozím a odchozím čísle, názvu země, čas zahájení a ukončení hovoru/chatu a podobně. Škola tato metadata žádným dalším způsobem neeviduje a nezpracovává.

 

Zajištění výuky a komunikace mezi pedagogy navzájem a pedagogy a vedením školy

Plnění právních povinností

Pro zajištění efektivní komunikace mezi pedagogy navzájem a mezi pedagogy a vedením školy jsou využívány především služební e-maily zaměstnanců školy, dále pak pracovní a soukromá telefonní čísla a vybrané komunikační prostředky Informační systém Škola online (Komunikace) či Google Classroom.

Zpracování se souhlasem

Pouze se souhlasem subjektu osobních údajů je puštěna jeho webová kamera při videokonferenci (probíhající prostřednictvím Google Classroom). Pouze se souhlasem subjektu osobních údajů je možné pořizování videozáznamů on-line výuky, na kterých je zachycen.

 Pouze se souhlasem subjektu osobních údajů je možné používat soukromé tel. číslo či e-mailovou adresu.

 Oba souhlasy jsou vyjádřeny zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých osobních údajů (viz čl. 4 odst. 11 nařízení GDPR), tedy poskytnutím daných údajů škole.

Kterýkoli ze souhlasů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vybrané komunikační nástroje pro svou funkčnost zpracovávají další nezbytné údaje/metadata. Jedná se například o IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardware, o příchozím a odchozím čísle, názvu země, čas zahájení a ukončení hovoru/chatu a podobně. Škola tato metadata žádným dalším způsobem neeviduje a nezpracovává.

Zpracovatelé a příjemci

 Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců či studentů mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR, popř. podmínek zpracování vymezených v obchodních podmínkách poskytovatelů vybraných komunikačních prostředků a aplikací (Škola online, Google Classroom).

 Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 Dále škola informuje, neprobíhá žádné výhradně automatizované zpracování osobních údajů a všichni poskytovatelé příslušných aplikací a komunikačních prostředků prohlašují, že zpracování a zabezpečení osobních údajů na jejich straně probíhá v souladu s pravidly a principy, které stanovuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů popř. jeho zákonný zástupce je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se zákonný zástupce subjektu údajů (subjekt údajů) domnívá, že škola nebo smluvní zpracovatel školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

 Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato informace o zpracování osobních údajů je průběžně revidována, doplňována a aktualizována.