Informace pro rodiče

Školní psycholog:

Školní psycholog:     Mgr. Kristýna Študlarová


                                 email: psycholozka@zshorni.cz       
                                                                 

                                  mobil: 702 159 319       

     
                                  tel. 543 214 361/52

Předškoláci

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Školné

Školné ve školním roce 2020/2021

Platba se provádí pouze bezhotovostně.
Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí. To jsou děti, kterým bude 6 let do 31.8.2020

 
Pokyny k platbě školného za září – prosinec 2020:

částka: Kč 2.000,- (Kč 500,-/měsíc), částku zaplatit do 25. 9.2020

č. účtu:382388003/0300,

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla


Školné činí za měsíc 500,- Kč
Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí. 

 

 

 

Pokyny k platbě školného za leden – červen 2021:

částka: Kč  3.000,- částku zaplatit až v lednu 2021, a to do 25. 1. 2021
 

č. účtu:382388003/0300
do poznámky: jméno a příjmení dítěte
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí.