Informace pro rodiče

Kdo se o Vaše děti stará

Třída Sluníčka: vedoucí učitelka Bc. Marta Švestková
                         paní učitelka Kristýna Procházková 
                         paní učitelka Bc. Anna Špeldová
  

Třída Ovečky: paní učitelka Mgr. Jana Nosová
                          paní učitelka Kristína Podešvová
                          paní učitelka Bc. Anna Špeldová


Provozní zaměstnanci:
Anna Bedáňová
Olha Kutsyn

Školní psycholog

Školní psycholog:     Mgr. Kristýna Študlarová
                                 email: psycholozka@zshorni.cz           
                                 mobil: 702 159 319
                                 tel. 543 214 361/52

Školné

Školné ve školním roce 2024/2025:

Platba se provádí pouze bezhotovostně.
Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí. To jsou děti, kterým bude 6 let do 31.8.2025.

 
Pokyny k platbě školného za září – prosinec 2024:

částka: 2800,-  Kč., (Kč 700,-/měsíc), částku zaplatit do 15. 9.2024  

č. účtu: 382388003/0300,

do poznámky: jméno a příjmení dítěte školné MŠ 

Pokud potřebujete platbu školného rozdělit na dvě části, nebo platit každý měsíc 700,- Kč, kontaktujte paní ekonomku Ing. Martinu Vrbicovou,
na e-mail: ekonomka@zshorni.cz

Dětem s povinnou předškolní docházkou se poskytuje vzdělávání bezúplatně, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

 

Pokyny k platbě školného za leden – červen 2025:

částka: 4200,- Kč. částku zaplatit až v lednu 2025, a to do 15. 1. 2025
č. účtu: 382388003/0300
do poznámky: jméno a příjmení dítěte školné MŠ 

Pokud potřebujete platbu školného rozdělit na dvě části, nebo platit každý měsíc 650 Kč, kontaktujte paní ekonomku Ing. Martinu Vrbicovou,
a to na e-mail: ekonomka@zshorni.cz

Dětem s povinnou předškolní docházkou se poskytuje vzdělávání bezúplatně, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.

Organizace dne

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30 děti se scházejí ve třídě Sluníček

7:30 děti ze třídy Oveček přecházejí do své třídy

6:30 – 9:45 spontánní činnosti dětí, částečně řízené činnosti, aktivity na dané téma, řízené vzdělávací činnosti, předškolní příprava, individuální práce s dětmi, skupinové činnosti, pohybové aktivity, zdravotní cvičení, řízená vzdělávací činnost, dramatická, hudební aktivity, logopedická prevence, příprava na pobyt venku.

8:45 – 9:15  začíná průběžná dopolední svačina

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznámení s přírodou, okolím

11:45  – 14:30 oběd, příprava na odpočinek, odpočinek na lehátku, dle potřeby dětí spánek, četba na pokračování, klidné činnosti dětí, individuální práce s dětmi nebo skupinové klidné aktivity,
14:00 – 14:30 průběžná svačina
12:30 – 12:50, odchod dětí po obědě
14:30 -  16:30 spontánní hry, zájmové činnosti dětí, řízené činnosti a aktivity, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

14.45 – 15.45 rozcházení ze třídy Sluníček a Oveček, spontánní a řízené hry dětí

5.45 – 16.30 hry a rozcházení dětí ze třídy Oveček

 

Denní program je jen orientační, přizpůsobuje se potřebám rodičů, dětí i aktivitám mateřské školy – vystupování, výlety, kulturní akce.

Organizace vzdělávání

V naší mateřské škole máme v současné době dvě smíšené třídy.
Klíčem pro rozdělení dětí do tříd je především podpora sourozeneckých vztahů nebo přání rodičů a dětí  - podpora dřívějších kamarádských vztahů dětí.

Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ.

Cíl mateřské školy

Hlavním cílem mateřské školy je: vychovat dobrého člověka v křesťanském prostředí školy.
Tak děti odmala přijímají morální hodnoty, jsou vedeny k ochotě, lásce k bližním k přírodě, k pravdomluvnosti, skromnosti, schopnosti vzájemně si pomáhat, mít čas pro druhého.
Výchova se snaží opírat o vztah k Bohu a budovat pěkný vztah k člověku - aby se děti dokázaly dobře chovat samy k sobě a také k přírodě nebo hračce.
Malé dítě se učí přijímat i dávat a pomáhat druhým.
Mateřská škola je nápomocná rodinám neúplným, sociálně slabým a se zvláštními potřebami.
Křesťanským rodičům nabízíme jistotu, že jejich děti budou vedeny ke stejným hodnotám jak doma, tak ve škole.
Mateřská škola spolupracuje s Biskupstvím brněnským.

Co budou děti potřebovat

Oblečení ve třídě - děti se nejlépe cítí v pohodlném oblečení
- tričko
- hrací kalhoty (tepláky), zástěrky
Oblečení by mělo mít kapsičku na kapesník.
Papučky s pevnou patou, ne pantofle.

Oblečení na odpočinek - pyžamo

Oblečení na ven (podzim, jaro) - sportovní oblečení
- tepláková souprava
- tenisky (nebo jinou pevnou obuv)
- šusťákovou soupravu
- kšiltovku nebo klobouček
-  v teplém počasí kraťasy

Oblečení na ven (zima) - nepromokavé oblečení 
- zateplené kalhoty (nejlépe kombinézu)
- sněhule
- čepici
- šálu 
- rukavice

Pro nepředvídané situace:
náhradní oblečení uložené ve skříňce
- spodní kalhotky / slipy, trenýrky
- tričko
- ponožky
- tepláky
- pláštěnku

Veškeré oblečení je nutné označit jménem dítěte.

Dokumenty školy

Školní vzdělávací program:
ŠVP PV

Školní řád:
Školní řád od 1.9.2023

Dodatek ke školnímu řádu:
Dodatek ke školnímu řádu

 

Etický kodex:
Etický kodex

Dokument k odhlášení dítěte z mateřské školy
Odhlášení dítěte z mateřské školy
Dokument k odhlášní dítěte ze stravování
Dokument k odhlášení dítěte ze stravování

Písemné pověření zletilé osoby k vyzvedávání dítěte v MŠ
Písemné pověření zletilé osoby 

Písemné pověření nezletilé osoby k vyzvedávání v MŠ
Písemné pověření nezletilé osoby 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyzvedávání dítěte ze školky
Informovaný souhlas - dokument

 

Aktuální výroční zprávy a další dokumenty naleznete ZDE


Výroční zprávy organizace:
Výroční zpráva 2016 - 2017
Výroční zpráva 2017 - 2018

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:
Střednědobý výhled 2019-2020
Návrh rozpočtu na rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2018

Výroční zprávy - poskytnutí informací:
Výroční zpráva 2017

Směrnice:
Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Dokumenty ke stažení:
Úplata za školní docházku 2018
 

 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace od 1.9.2018 naleznete zde

Povinně zveřejňované informace do data 31.8.2018
 

1. úplný název

• Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace

 

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

• Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 111

Zřizovací listina

 

3. popis vnitřní organizační struktury

Organizační řád

 

4. kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. kontaktní poštovní adresa

• Mateřská škola U sluníček, Horní 742/16, Brno, 639 00

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

• Mateřská škola U sluníček, Horní 742/16, Brno, 639 00

4.3. úřední hodiny

• Po domluvě s ředitelkou školy

4.4. telefonní čísla

• 797 970 095

• Ostatní telefonní kontakty jsou přístupné na adrese  školy

4.5. adresa internetové stránky školy

4.6. adresa e-podatelny

skolkauslunicek@seznam.cz

4.7. další elektronické adresy

• ID datové schránky: sjqkn9t

 

5. bankovní spojení

• Číslo účtu školy: 7270180277/0100

 

6. IČ

• IČO: 48512681

 

7. DIČ

• Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty 

8.1. Seznam hlavních dokumentů

• Seznam dokumentů organizace přístupné na serveru justice.cz

• Seznam dokumentů organizace na dokumenty školy

8.2. rozpočet na provoz od zřizovatele     

• Návrh rozpočtu a schválený rozpočet pro jednotlivé roky je přístupný na adrese UMČ Brno-střed 

 

9. žádosti o informace 

• Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

• Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
• Formulář o podání žádosti  Žádost o poskytnutí informace
• Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace,
   sídlem Brno, Horní 742/16
    639 00 Brno - město
•  Žádost lze podat:
Elektronicky na adresu: skolkauslunice@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky: sjqkn9t
 

10. příjem žádostí a dalších podání

• Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky dle kontaktů školy

• Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 sb.

 

11. opravné prostředky

• Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím postup dle poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je ÚMČ Brno-střed.
 

 

12. seznam používaných formulářů

• Přístupné v dokumentech školy

 

13. Předpisy

13.1. nejdůležitější používané předpisy

• Jsou přístupné v úředních hodinách u ředitelky školy.

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

13.2. vydané právní předpisy

• Dokumenty školy

 

14. úhrady za poskytování informací

14.1. sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

 

15. licenční smlouvy

• Bez licenčních smluv

 

 

16. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

 

17. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

• ÚMČ Brno-střed
• Magistrát města Brna
• Portál veřejné správy

Celodenní provoz

 

Celodenní provoz mateřské školy  6.30 - 16.30

Čip vás ráno pustí do MŠ od 6.30 do 8.30

PO OBĚDĚ        v době ve 12.30 (do12,45)
ODPOLEDNE    v době od 14.45 do 16.30

Z důvodu bezpečnosti a narušování výchovně vzdělávací činnosti,
se dveře v  8.30 zamykají a čip vás do MŠ nepustí

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

ZŠ a MŠ, HORNÍ 16, BRNO

Vážení rodiče,

chtěla bych se na vás obrátit s prosbou o platbu SRPŠ za školní rok 2023/2024.

Níže najdete návod k úhradě na účet spolku. Prosím o platbu ideálně do konce října, tedy 31. 10. 2023.

Úhrada na účet číslo:         107-8452040237/0100

Částka:                                  2000,- Kč

Do popisu pro příjemce:    Jméno a přímení dítěte

 

Tuto informaci dostanete i na email, který jste uvedli jako kontaktní. Pro každý případ Vám bude návod dodán i do skříňky Vašeho dítěte.

V případě jakéhokoli dotazu mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 777 218 010 nebo emailu iva.straitova@gmail.com.

Děkuji všem předem za pozitivní přístup J.                                                                   

 

 

Iva Štraitová

                                                                                                                                                                            Spolek rodičů a přátel školy – Mateřská škola Horní 16, Brno