Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku

Organizace začátku školního roku
Informace ke vzdělávání ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

Srdečně Vás zdravíme před zahájením nového školního roku. I přes přetrvávající situaci s koronavirem věříme, že školní rok proběhne, pokud situace dovolí, v normálním režimu. Naší snahou bude zajistit vzdělání dětí ve škole v rámci možností v plném rozsahu. Na úvod několik informací a pravidel k začátku školního roku. Doufáme, že tento školní rok proběhne bez problémů a velkých omezení. Věříme, že společnými silami vše zvládneme. Děkujeme za spolupráci.

 

                                                                                                                             Martin Petržela, ředitel školy

 

Základní informace

 • Uvedené informace vychází z dokumentů MŠMT zveřejněných 17. 8. 2020 (odkaz)
 • Zahájení školního roku proběhne v plném rozsahu, bez prohlášení o bezinfekčnosti a omezení počtu žáků ve třídách a oddělení školní družiny
 • Nošení roušek není u žáků vyžadováno, může však dojít v průběhu školního roku ke změně
 • Doporučujeme nošení roušek u zákonných zástupců žáků a ostatních osob

 

Zahájení školního roku

1.9.        1.-9. ročník – 1VH (do 8,45),

               Obědy 9,00-10,00 - je nutné si je přihlásit!

2.9.        1. ročník - 2VH (do 9,40)

               2.-5. ročník - 3VH (do 10,45)

               6.-.9. ročník - 4VH (do 11,40)

              Obědy 10,45-12,00.

3.9.        1. ročník - 3VH (do 10,45)

               2.-.5. ročník - 4VH (do 11,40)

               6.-9. ročník - 5VH (do 12,35)

              Obědy 11,40-13,00.

4.9.        výuka dle rozvrhu 1. – 6.VH

            Obědy navazují na konec výuky.

 

Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky – bližší informace ZDE.

 

Zvýšená hygienická opatření

 • vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
 •  zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po ohlášení (vrátnice, zvonek, videotelefon)
 •  všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy
 •  žáci si ve škole pravidelně dezinfikují/myjí a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)
 •  žáci I. a II. stupně se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách, bude využíván pobyt mimo budovu (školní hřiště, dvůr a zahrada)
 •  celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností
 •  žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (viz předcházející body, dále např. kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, jeho vyhození a umytí rukou)

 

 

 

Školní jídelna

- žáci vstupují do prostoru školní jídelny na vyzvání zaměstnance školy

-  žáci si před konzumací oběda umyjí, popř. dezinfikují ruce

-  žáci při výdeji oběda dodržují rozestupy a dbají pokynů dohlížejícího zaměstnance školy

- příbory a pití vydávají pouze zaměstnanci školní jídelny

-  žáci po konzumaci oběda bez zbytečného odkladu opustí prostory školní jídelny

 

Výuka

 • v prvních týdnech proběhne opakování a upevnění vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok
 •  soustředíme se na odstraňování nerovností a navázání na aktuální znalosti a dovednosti žáků
 •  stěžejními předměty jsou český jazyk, matematika a anglický jazyk
 •  důležitá je také adaptace žáků po návratu do školy
 • doporučeno je omezení účasti žáků na hromadných akcích mimo školu včetně zahraničí

 

Zákonní zástupci žáků a třídní schůzky

 • zákonní zástupci aktualizují své kontaktní údaje (telefon a mail)
 •  informace k třídním schůzkám (TS) a hovorovým hodinám budou upřesněny 
 •  informovanost zákonných zástupců zajištěna rozesíláním zápisu z TS třídním učitelem
 • komunikace s třídním učitelem – Škola online, mail, telefon, případně osobně
 •  komunikace vedení školy s veřejností – Škola online, nástěnky a web školy, případně osobně

 

Podezření na nákazu Covid-19

 •  žák se známkami akutního onemocnění je oddělen od ostatních (izolace), nasadí si roušku a vyčká příchodu svého zákonného zástupce
 •  škola informuje zákonného zástupce, ten si dítě bezodkladně vyzvedne a telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře ohledně dalšího postupu, škola sama nekontaktuje krajskou hygienickou stanici (KHS)
 •  při přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění u žáka (chronické onemocnění včetně alergií) dodá zákonný zástupce potvrzení praktického lékaře

 

Výskyt nákazy Covid-19

 •  KHS kontaktuje školu, která se řídí jejími dalšími pokyny
 •  o rozsahu opatření (vč. karantény) rozhoduje KHS
 •  distanční vzdělávání škola zajišťuje v případě, že je zakázána osobní přítomnost více než poloviny žáků třídy nebo skupiny
 •  žáci mají povinnost distančně se vzdělávat
 •  distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím systému Škola online a aplikace Google Classroom

 

Informace se mohou měnit, sledujte prosím elektronický informační systém Škola online, školní nástěnky nebo web. Případné dotazy zodpoví třídní učitelé a vedení školy.