Zápis proběhne 27.-28.4.2023.

Informace k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2023/2024

Zápis proběhne 27.-28.4.2023.

Více informací naleznete na

https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-horni-16-prispevkova-organizace