Žádost o přijetí k prezenčnímu vzdělání dle opatření MZ odstavec 14.

Žádost o přijetí k prezenčnímu vzdělání dle opatření MZ odstavec 14.

Žádost o přijetí k prezenčnímu vzdělání dle opatření MZ odstavec 14.
Dle tohoto opatření MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných základních škol,

školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy),

pokud jejich zákonný zástupce splňuje jednu z výjimek uvedených níže:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo

Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud splňujete tyto podmínky a žádáte o prezenční výuku svého dítěte, prosíme, o vyplnění a zaslání Čestného prohlášení a Potvrzení zaměstnavatele.