Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení
Informace pro rodiče žáků, kteří se ve školním roce 2021/22 budou hlásit na střední školy
 1. Žáci si  podávají  v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školy.
 2. Obě  přihlášky mohou být na stejnou školu, ale různé obory.
 3. Na jedné  přihlášce jsou uvedeny 2 školy. Přihlášky se vyplňují  jako kopie,  na obou jsou  SŠ ve stejném pořadí.
 4. V dalších kolech mohou rodiče podávat neomezené množství přihlášek.
 5. Základní škola připraví žákům 9. ročníků 2 přihlášky na SŠ, které žáci obdrží po pololetí. Rodiče doplní název SŠ a vybraný obor. Vyplněné přihlášky rodiče osobně odevzdají nebo doporučeným dopisem odešlou na vybrané střední školy nejpozději však do 1. března  2022. K tomuto datu již musejí být přihlášky na SŠ, takže pokud je budete posílat poštou, je třeba mít časovou rezervu.
 6. V letošním školním roce  opět proběhnou na oborech s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a  z matematiky a jejích aplikací.
 7. Ředitel SŠ musí do 31.1.2022 zveřejnit kritéria pro přijetí.
 8. V 1. kole se koná přijímací zkouška v 1. řádném termínu na čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: úterý 12. dubna 2022

2. termín: středa 13. dubna 2022

a na šestileté a osmileté obory na gymnáziích:

 1. termín: úterý 19.4. 2022
 2. termín: středa 20. dubna 2022

Náhradní termíny jsou stanoveny na dny:

1. termín: úterý 10. května 2022

2. termín: středa 11. května 2022

 1. Rodiče žáků  5. a 7. ročníků, jejichž děti se budou hlásit na víceletá gymnázia nebo konzervatoř, nahlásí toto třídním učitelům, kteří jim zajistí přihlášky.
 2. Na 3leté učební obory se přijímací zkouška nedělá.
 3. Ve dnech 3. a 4. 12. 2021 by měl proběhnout na výstavišti Festival vzdělávání.
 4. Pokud SŠ žádají PLP (platná lékařská prohlídka) je nutné navštívit dětského lékaře a vyžádat si potvrzení přímo na přihlášky.
 5. Státní občanství je pro naše občany ČR. Uveďte vždy nějaké telefonické nebo e-mail spojení. Nezapomeňte na podpisy rodičů a žáka.
 6. Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou přiložit zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny určenou pro střední školu. Rovněž se může přikládat doklad o účasti dítěte v soutěžích – např. olympiády nebo sportovní soutěže, dále, že je členem sportovního oddílu nebo navštěvuje uměleckou školu.
 7. Pokud dítě není přijato v 1. kole na SŠ, rodiče zjistí, které školy otevírají 2. kola přijímacího řízení. V 1. kole se podávají 2 přihlášky. V dalších kolech se podává neomezené množství přihlášek. Možnosti výběru SŠ se ale neustále zmenšují.
 8. SŠ mají vždy dny otevřených dveří. Doporučujeme rodičům a žákům, aby SŠ,   o které mají zájem, navštívili  (virtuálně, osobně dle pandemické situace).
 9. Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se odevzdávají do 30.11.2021. Rovněž i zde mohou rodiče podat 2 přihlášky, které jim na požádání připraví ZŠ.                                                                                           
 10. 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno až po odvoláních. Odvolací lhůta je 3 dny po obdržení rozhodnutí o nepřijetí a odvolání se píše řediteli SŠ. Doporučujeme se vždy odvolat.
 11. Potřebné informace můžete hledat na internetové adrese www.jmskoly.cz nebo na stránkách ministerstva školství -  www.msmt.cz –  Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře nebo na www.vyberskoly.cz nebo www.cermat.cz.

 Důležité:

Žáci obdrží tzv. zápisový lístek s razítkem základní školy. Zápisový lístek odevzdáte do 10 pracovních dnů od přijetí na SŠ. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, nárok na místo, i když dítě bylo přijato, zaniká. Při ztrátě zápisového lístku rodiče musejí napsat čestné  prohlášení a obdrží lístek náhradní. Zápisový lístek se může 1x přenést a to pouze při přijetí na odvolání nebo při změně školy, když byl žák přijat do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky.