ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Ovoce do škol

Od září 2013 se naše škola zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Žákům prvních až pátých ročníků je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Jednou za měsíc nám je dodává  firma OVOCENTRUM V+V z Valašského Meziříčí.

Zdravé zuby

Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR.

Jeho i naším cílem je:
• zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech
• motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace
Do dalšího ročníku vchází program ZDRAVÉ ZUBY ve zcela novém kabátě –

 s novými pracovními sešity, upraveným webem a soutěžními kartami. Děti bude nově programem provádět pan Zubík, který ví, jak na zdravé zuby. Užijí si s ním spoustu legrace a dozví se mnoho užitečných rad a informací, které si odnesou do dospělého života a budou je moci předat i svým dětem.Pan Zubík bude provádět děti od první do páté třídy pracovními sešity a bude je společně s pedagogy učit formou křížovek, kvízů a obrázků vše o zubech a správné péči o ně. Postava Pana Zubíka zastává také roli rádce a pomocníka na zcela nových redesignovaných webových stránkách www.zdravezuby.cz.

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Spolupracujeme na projektu PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v Jihomoravském kraji JmK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Na naši školu budou docházet mistři odborného výcviku, kde s žáky 8. a 9. roč. budou prakticky pracovat nebo realizovat výrobky dle učebních oborů truhlář, instalatér, zedník, malíř, elektrikář a zámečník. Projekt bude uskutečňován během celého šk.roku 2014/2015. 

 ( Šustáček, Sklenářová)

Fotogalerie

Systémová podpora trvalého profesního rozvoje

Systémová podpora trvalého profesního rozvoje(CPD) pedagogických pracovníků propojením PF se školami na jižní Moravě“ (Kubala)

"Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách"

 

 Město Brno získalo 30 milionů korun z evropských fondů na zlepšení kvality vzdělávání v základních školách. Roční projekt pomůže stovkám brněnským žáků se špatným prospěchem. Navíc vznikne lokální strategie v oblasti základního vzdělávání. 67 základních škol si zároveň vymění zkušenosti se vzděláváním žáků, kteří jsou ohroženi studijním neúspěchem.

Naše škola získala 2 mentory, kteří začali pracovat s 18 vybranými žáky na 1. a 2. stupni. Role mentora spočívá v práci s vybranými žáky, podle potřeb naší školy zejména ve formě doučování, individuálních konzultací, práce s rodiči aj. Mentor nezastupuje školu, která nese za žáky v rámci plnění školní docházky společně s rodiči odpovědnost. Základem jeho působení je nastavit dobrou spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s třídním učitelem. Měl by podporovat rozvoj kompetencí žáků k učení, řešení problémů, sebehodnocení, vytyčení vlastních cílů, přijetí spoluzodpovědnosti za vzdělávání. Žák bude vědět, kam jít pro radu a nebude se bát o pomoc požádat.

Jaké výhody z projektu získá naše škola?

  • didaktické pomůcky – tablety pro práci se žáky v hodnotě 60 000,- Kč
  • 2 mentory pro praktickou práci se žáky
  • materiál pro mentorskou práci se žáky a notebook pro potřeby mentorů

   Zde můžete přejít na  webové stránky projektu.

„Let´s speak together!“ - zkvalitnění výuky cizích jazyků ve školách

  

 

 Cíl projektu:      

  •  zkvalitnění výuky cizích jazyků ve škole použitím nových vyučovacích metod   
  • podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí: v rámci této aktivity mohou učitelé navštěvovat jazykový kurz vedený lektorem či rodilým mluvčím přímo v naší škole
  • zapojení rodilých mluvčích do výuky v 5. – 9. ročnících
  • zavádění metody CLIL do výuky tj. použití cizího jazyka i v jiných předmětech

„Tablety do škol“

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014 - 2015. Projekt tak reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití moderní ICT mezi základními školami.

Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují. V první aktivitě budou proškoleni ředitelé základních škol ze 44 zapojených škol v celkově pěti oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy. Následující aktivity jsou věnovány podpoře a mentoringu pedagogických pracovníků školy. Další aktivity projektu jsou určeny především praktickým informacím a činnostem, se kterými budou pedagogové prostřednictvím školení a workshopů seznámeni, a které jim pomohou při přípravě výukových programů.

Všechny vzdělávací aktivity a činnosti budou prováděny kvalifikovanými mentory a lektory a budou probíhat přímo na naší škole, takže pedagogové nebudou nuceni na semináře dojíždět.

Z projektových prostředků bude pořízeno 20 ks  mobilních dotykových zařízení, které budou použity jako výukové pomůcky pro pedagogy v rámci vzdělávacího cyklu. Po ukončení projektu zůstanou TABLETY v majetku školy, a proškolení pedagogové je budou dále využívat ve výuce žáků.

     Průběh projektu.                                   

Projekt „Cesty školy“

 

 

   Projekt  „Cesty školy“

 

   Registrační číslo projektu  : CZ.1.07/1.1.00/56.0284

   Název projektu :                   Cesty školy

   Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

 

   V měsíci dubnu byla v rámci OP VK  vyhlášena Výzva 56, naše škola se do projektu

   přihlásila s projektem   „ Cesty školy“ a dne 11.6. 2015 byl projekt schválen.

   Celková výše dotace pro naši školu je 715 238 Kč.

   Realizace projektu proběhne od  1.7.2015 do 31.12. 2015.

   Od 10.6. – 23.6.2015  bylo vypsáno  výběrové řízení na zajištění aktivit projektu.

 

   Během projektu proběhnou tyto aktivity :

   1. Čtenářské dílny pro žáky I.i II.stupně, které by měly zkvalitnit výuku čtení

       v rámci hodin českého jazyka

   2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele  - výjezd dvou pedagogů do Velké Británie

      během července a srpna na jazykové kurzy

   3. Stínování – stáž dvou pedagogů cizích jazyků v zahraniční škole

   4.  Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky  : výjezd 26 žáků

        školy do Velké Británie spojený s jazykovým kurzem a poznáváním

        reálií Velké Británie

 

Happysnack – Podpora školního mléka.

Od března 2016 se naše škola zapojila do projektu Happysnack – Podpora školního mléka. Prostřednictvím výdejního automatu zajišťuje prodej výrobků splňujících požadavky na zdravou výživu žáků v souladu se zněním §32, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz : www.happysnack.cz

Sportovci do škol

 Od října naše škola ve spolupráci s Unií sportovních klubů města Brna pořádá 2 sportovní kroužky pod vedením odborně zdatných trenérů:

1.kroužek vodního póla každou středu od 14.00 do 15.00.hod v našem bazénu

2.kroužek – více druhů sportu každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hod. v naší tělocvičně

Tento projekt je finančně podporován statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Záložka do knihy spojuje školy

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární projektové téma „Čtu, čteš, čteme“, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.

Společenství praxe pro přírodovědné obory

Od 1.1.2017 spolupracujeme s PdF MU na projektu „Společenství praxe pro přírodovědné obory“. Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učitelů na ZŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Povinnosti zapojených učitelů naší školy:

1.      Setkávání učitelů s odborníky na didaktiku předmětů (fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis).    Tato setkání budou probíhat 3 krát ročně v délce 6 hodin. Každý rok bude vždy jedno setkání v laboratoři, jedno v terénu a jedno ve třídě.

2.      Individuální konzultace učitelů s oborovými didaktiky a odborníky z VŠ formou e-mailové komunikace, sdílení informací a podle potřeby osobních konzultací na jednotlivých školách.

3.      Setkávání učitelů k problematice mezipředmětových vazeb v rozsahu 1 krát ročně v délce 6 hodin.

4.    Hromadné výjezdní setkání společné pro všechny zúčastněné v projektu.  Celkem tři dvoudenní setkání za dobu trvání projektu (2017, 2018 a 2019). Na setkání budou různé workshopy, pracovní skupiny, ukázkové lekce, přednášky apod.

Realizace projektu 1.1.2017 – 31.12.2019.

M. Foltýnová a H. Prachařová

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed