ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Integrace - inkluze

Školská integrace je začleňování jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné školy. Je zaměřena na integrovaného jedince, na jeho potřeby, schopnosti a dovednosti, vytváří pro něj individuální program, metody práce a styl hodnocení.. Na školské integraci se podílí team lidí složený z odborníků. Je to  speciální pedagog, výchovný poradce, preventista, učitelé a podmínkou úspěchu je podíl práce rodiny integrovaného žáka.

Integraci dělíme na individuální (úplnou) a skupinovou(částečnou) ve speciálních třídách. Naše škola upřednostňuje a vytváří podmínky pro integraci individuální v běžné třídě s reedukačním programem pro žáky s vývojovou poruchou učení. Pro žáky s tělesným nebo jiným postižením nemá naše budova potřebné parametry.

 

Inkluze, která v posledních letech nahrazuje integraci, je zaměřená na potřeby všech účastníků vzdělávacího procesu. Snaží se, aby začlenění handicapovaného jedince do kolektivu bylo prospěšné nejen pro konkrétního žáka,ale pro celou skupinu vzdělávaných i pro samotného pedagoga. Celému procesu může napomoci asistent pedagoga. Inkluzivní vzdělávání upravuje novelizace zákona č.82/2015Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb. (www.zakonyprolidi.cz)

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed