ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16 je úplná škola s devíti ročníky. V každém ročníku jsou dvě běžné paralelní třídy a v mateřské škole jsou dvě oddělení.

Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části města Brna nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy (lesopark na Červeném kopci) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu.

Vybavení školy:

K dispozici je 32 učeben, 12 z nich tvoří odborné učebny: fyzika, přírodopis, jazyková, výtvarná, hudební, 2 počítačové, 1 učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, dřevodílna, posilovna a 2 herny školní družiny. Ve 24 učebnách jsou k dispozici dataprojektory s vizualizéry a notebooky, pedagogové využívají k výuce 24 notebooků a 20 tabletů.

Počítačové učebny jsou vybaveny 26 počítači a bohatým výukovým softwarem. Počítačová síť v učebnách i kabinetech umožňuje žákům i vyučujícím přístup na internet.

Škola disponuje kvalitními sportovními prostorami: bazén, hřiště, tělocvična. Od roku 2002 je v provozu školní bazén s technologií slané vody. Výhřev bazénu je řešen pomocí slunečních kolektorů. Všechny děti mají možnost projít během své školní docházky výukou plavání, a to jak v rámci vyučování, tak i ve sportovních kroužcích.
Od roku 2003 je v provozu školní hřiště, které tvoří atletická dráha s umělým povrchem, sektor pro skok daleký, uvnitř dráhy víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník a kurt pro odbíjenou, tenis a basketbal.
Bazén a tělocvična jsou maximálně využívány našimi žáky ve vyučování a v kroužcích, ale také v podvečerních a večerních hodinách i veřejností, resp. tělovýchovnými jednotami.

Pro rekreaci o přestávkách slouží 4 stoly na stolní tenis, na stolní kopanou, žebřiny a basketbalové koše na chodbách. Některé třídy využívají o velké přestávce k relaxaci hřiště. Naše škola zabezpečuje výuku podle vlastního programu "Škola v pohybu".
Plné znění dokumentu ŠVP je zde, dodatek k ŠVP.

KONCEPCE ŠKOLY.

Nabízíme:

 • zvýšenou hodinovou dotaci výuky anglického jazyka až 5 hodin týdně
 • od 7. třídy další cizí jazyk - německý nebo ruský
 • soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou
 • maximální pohybovou aktivitu žáků
 • výuku plavání od 1. do 6.ročníku v našem bazénu se slanou technologií
 • širokou a pestrou nabídku zájmových kroužků

Výchovné a vzdělávací strategie:

 • Snažíme se o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků. Od první třídy mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde zkušení učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy pro povinnou výuku Aj od 3. ročníku.
 • Umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelně využívat výpočetní techniku. A to v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatiky už od 5. ročníku.
 • Využíváme efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování. Čímž vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a rozvíjíme v nich schopnost vyhledávat a třídit informace, propojovat znalosti z jednotlivých předmětů a prezentovat svoji práci před ostatními.
 • Poskytujeme takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, ale více znalostí se zaměřením na praxi.
 • Preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, a proto organizujeme pravidelné zimní lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě.Tyto akce jsou mezi dětmi velmi oblíbené a navíc napomáhají k vytvoření užších vztahů mezi žáky a učiteli.
 • Pořádáme třídenní adaptační program žáků šestého ročníku ve spolupráci s odbornými pracovníky PPP Voroněžská. Cílem pobytu je stmelení často nového kolektivu podle předem daného plánu.
 • Vytváříme podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci vyučování, ale i častým zastoupením školy ve vědomostních, kulturních a sportovních soutěžích.
 • Ke zkvalitnění výuky přispívá i skutečnost, že naše škola je fakultní školou Masarykovy univerzity.
 • Žákům od 7. ročníku nabízíme: další cizí jazyk - německý nebo ruský, technické práce, informatiku, ale i domácnost.
 • Po celou dobu školní docházky je žákům i rodičům k dispozici speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří tvoří Školní poradenské pracoviště. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
 • Žákům 1. – 4. ročníku nabízíme školní družinu, která zajišťuje relaxaci a zájmovou činnost. Probíhá projekt „Vše pod jednou střechou“ tzn., že všechny kroužky, které jsou vhodné pro žáky 1. stupně, jsou časově sladěny s činností ŠD tak, aby se dalo vyhovět co největšímu počtu zájemců .
 • Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky : jazykové, sportovní, taneční, keramický, plavecký, informatiky.....
 • Naši žáci mají možnost se stravovat v prostorné jídelně. Mohou si objednávat svačiny s pitným režimem a obědy s výběrem ze dvou jídel a salátů.

Bližší informace o mateřské škole jsou na stránkách školky.

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed